RSS

Golwg360

MwyCau 
Hefin Jones

Hefin Jones

Wythnos Hefin Jones

Cyhoeddwyd Ionawr 15, 2016 gan Hefin Jones.

Tagiau: God Save the Queen, Hefin Jones, Wythnos Hefin Jones


God Save The Queen?
Hefin Jones sydd yn cymryd ei gip unigryw arferol ar ddigwyddiadau’r wythnos a fu …

I ffwrdd â’i ben

Cythrwfl a theyrnfradwriaeth yn San Steffan wrth i ‘God Save the Queen’ wynebu dyfodol ansicr fel anthem Lloegr ar y meysydd chwaraeon. Roedd Toby Perkins yn gweld y gemau a ddaw rhwng Cymru a Lloegr yn ddigwyddiad lle bydd y ffaith fod anthemau Lloegr a Phrydain yr un diwn yn embaras. ‘The Queen is said not to favour the move’ dagreuodd y Daily Express, cyn dyfynnu ei chyfnither, Yr Anrhydeddus Margaret Rhodes, fod yr holl beth yn ‘rude‘.

Pleser o’r mwyaf

Daeth y Ceidwadwr Jacob Rees-Mogg hefyd i’r gad yn gadarn i rybuddio fod anthemau annibynnol yn lleihau “that sense of devotion to our Sovereign that we ought to have”, cyn adio yn huawdl ac yn hollol ansynhwyrol: “What greater pleasure can there be for a trueborn English man or woman to listen to our own national anthem, a national anthem for our whole country, for our whole UK of which England is but a part”. Er, gobeithiodd Eddie Bone o England Is My Heart y byddai pawb, wedi eu hanthemau unigol, yn ymuno i ganu ‘God Save The Queen’. Pob lwc gyda hynny.

Nid diwedd y gân yw’r geiniog

Yn ymateb i’r newyddion fod £2m yn llai ar gyfer hybu’r iaith, Karl Marxiodd Carwyn fod rhaid “osgoi meddwl mai dim ond arian sy’n gallu gwneud gwahaniaeth”. Wel, eitha’ reit, ac fe gawn edrych ‘mlaen cyn yr etholiad i frawddegau cyffelyb o’i fantra newydd fel ‘Beth yw pwdryn ond cyfalafwr gwallgof, a beth yw cyfalafwr ond pwdryn rhesymol?’

Dim byd i’w weld…

Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig yw Lee Waters. Bydd Lee Waters yn ymgeisydd i’r Blaid Lafur yn etholiadau mis Mai. Y Sefydliad Materion Cymreig drefnodd y ddadl rhwng Carwyn Jones a Nigel Farage bedwar mis cyn yr etholiad. Ac nid pwrpas y ddadl oedd plannu’r canfyddiad ym mhen neb mai dwy blaid fydd yn berthnasol.

Farage heb ffiniau

Mor daclus oedd llinell agoriadol stori golwg360 am sylwadau pellach gan Farage, ei waethygu fyddai ei newid:

‘Mae cwestiynau ynglŷn â pham nad yw ymgeiswyr Ukip yng Nghymru yn dod o Gymru yn codi “tôn annifyr cenedlaetholgar”, yn ôl arweinydd y blaid.’

Glaswellt gwyrdd gartref

‘Nawn ni FYTH FYTH adeiladu ar diroedd gwyrdd Caerdydd’ bloeddiodd Llafur cyn bob etholiad yno ers blynyddoedd. Er, dim ond 13,000 o’r 30,000 o dai newydd fydd ar yr union diroedd gwyrdd hynny, felly plentynnaidd fyddai pwyntio bys. Ond awgrymwyd fod y celwydd golau’n dod o’r ffordd arall rywsut. ‘The Plaid propaganda’ ebe WalesOnline yn eu stori am y ffrae rhwng grŵp Plaid Cymru Caerdydd a Carwyn Jones.

Gwersi hanes y Mail

Sioc, dicter a thrallod yn Lloegr wrth i linell yn y sylabws TGAU hanes newydd wylltio’r gwybodusion. Fel adroddodd y Mail on Sunday, mae’r ‘Marcswyr’ sy’n gyfrifol am ddyfodol y plant yn nodi fod Affricanwyr yma cyn y Saeson, 500 ohonynt yma fel catrawd byddin Rufeinig. Ac er bod y ffaith yna ar flaen eu bysedd, maent yn llwyddo i benawdu’r stori’n anghywir.

‘GCSE pupils to be taught that the nation’s earliest inhabitants were Africans who were in Britain before the English.’ Na, does neb yn dweud mai nhw oedd y cyntaf, Mail on Sunday

Sticio at y stori

…’It has outraged some of Britain’s eminent thinkers’ cynhyrfont, wrth chwilio’n ddyfal am y fath bobl. Fel Alan Smithers o Brifysgol Buckingham. ‘It is dangerous because a cohesive society depends on an authentic shared view of history’ academyddodd. Cawsant Chris McGovern o’r Campaign for Real Education i esbonio ‘The country is being sold down the river by the politically correct brigade. It’s pro-immigration propaganda.’ Ac ebe Sir Roy Strong, awdur The Story of Britain, ‘This stands history on its head, projecting back on to the past something that isn’t true,’ yn amlwg dan yr argraff fod yr Eingl a’r Sacson yma cyn goresgyniad y Rhufeiniaid.

Pen-blwydd hapus

Dechrau addawol i Arlene Foster fel arweinydd newydd y DUP, ac felly arweinydd newydd Cynulliad Gogledd Iwerddon, wrth iddi bendroni ar ganmlwyddiant Gwrthryfel y Pasg yn Nulyn arweiniodd at annibyniaeth Iwerddon. “A very violent attack on the United Kingdom” oedd ei dadansoddiad. “The rebellion which took place 100 years ago this Easter was to directly attack the state to which I owe my allegiance”, cloriannodd yn bwyllog, ddiwrnodau wedi iddi ddweud y byddai’n gwasanaethu pob un o gymunedau’r chwe sir sydd oll, heb os bellach, yn edrych ymlaen at y cydweithredu sydd i ddod.

Newid seddi

A fedr unrhyw un esbonio pam fod y Torïaid yn bloeddio wrth i’r English Votes For English Laws ddigwydd am y tro cyntaf, tra bod yr SNP yn cwyno ei fod yn gwthio’r Alban ymhellach oddi wrth y Deyrnas Unedig? Maent yn gywir wrth gwrs, ond onid y ffordd arall rownd ddylai hyn fod? Oni bai fod yr SNP yn chwarae wic wew ac yn gwneud ffyliaid o’u gwrthwynebwyr. Er, roedd y Ceidwadwyr hefyd yn dathlu nad oedd landlordiaid am dderbyn ryw hen lol am safonau annerbyniol eu tai.

Cadw Tour-w

Llawen oedd Yaya Toure o Manchester City i ddod yn ail yng nghystadleuaeth pêl-droediwr Affricanaidd y flwyddyn. “I’m quite disappointed, but I don’t want to complain too much,” dechreuodd yn ddedwydd. “It brings shame to Africa,” dathlodd yn heulog. “It is indecent,” gorffennodd, yn wên o glust i glust. Yaya oedd wedi ei goroni fel yr enillydd ym mhob un o’r pum mlynedd diwethaf.

Wythnos Hefin Jones


Mohammad Asghar
Gyda’i dafod yn ei foch – ella – dyma Hefin Jones gyda’i olwg unigryw ar rai o’r straeon sydd wedi bod yn corddi’r dyfroedd …

Torïadau annerbyniol

Rhagorol oedd llythyr David Cameron at Gyngor Sir Rhydychen yn lambastio’u toriadau. Fel Aelod Seneddol y sir roedd yn gwarafun, yn ei eiriau o, “significant cuts to frontline services – from elderly day centres, to libraries, to museums. This is in addition to the unwelcome and counter-productive proposals to close children’s centres across the county”. Rhaid edmygu ASau eofn sy’n fodlon herio eu harweinydd mor agored…

Assad, arian ac arfau

Aeth Dai Cam hefyd i wraidd mater yr ymosodiadau ym Mharis drwy ddatgan ei fod wedi mynnu wrth Vladimir Putin, oedd bid siŵr yn gwrando’n astud, ei fod yn helpu i ddiddymu gwraidd y broblem sef Arlywydd Syria, Assad. Gan mai Assad arfogodd ac ariannodd yr holl nytars yma yn y lle cyntaf i derfysgu Syria … o, nace, erbyn meddwl David Cameron wnaeth hynny, fel y datganodd yntau a William Hague sawl tro yn 2011 a 2012 yn eu cefnogaeth i’r honedig (chwedlonol efallai) Free Syrian Army sydd bellach wedi ‘neidio’ (ynteu ail-frandio) i Daesh.

Masnach rydd

Wrth i’r cyfryngau wingo eu ffordd drwy bob twll i bardduo Jeremy Corbyn maent yn gyndyn i ymhelaethu ar ei gwestiwn i Cameron os ddylai Prydain weinyddu sancsiynau ar y gwledydd sy’n cyllido a masnachu â Daesh. Canys drwy wneud hynny byddai dicheldra Dai a’i deip yn dymchwel yn ddestlus debyg. Felly gwell peidio.

Wir o Syria?

Un peth mae’n rhaid i hunanfomiwr gofio yw ei basbort. Doedd y newyddion ar y teledu fodd bynnag ddim yr un mor frwdfrydig i adrodd mai pasbort ffug oedd yr un hynod o gyfleus ddarganfuwyd ger y bomiwr honedig tu allan y Stade de France, ac yr oeddent o adrodd ei fod yn basbort o Syria. Anodd cael popeth i mewn tydi.

Dim ateb yn y syrjeri

Entrepreneuriaeth ragorol i’w weld ym Mae Colwyn a’r Rysseldene Surgery (y math y mae’r plebs cyffredin sâl yn ymweld ag o i geisio gwella), lle y gall galwad o ffôn symudol i wneud apwyntiad gostio’n ddrud. Nid yw gwneud apwyntiadau ar y ddesg yn bosibl, wrth gwrs, felly os nad yn defnyddio ffôn cartref gallwch weld bil anarferol, fel digwyddodd i un dyn wrth i £14 ddiflannu wedi iddo wneud tri apwyntiad byr ar eu drudrif 0844. ‘It is not our policy to speak to the press’ ebe’r feddygfa, gan arbed rhyw £50 i’r Daily Post.

Gwerth am arian

Bosib mai’r elfen fwyaf trawiadol am y £200,000 mae Betsi Cadwaladr yn parhau i dalu i’w cyn-Brif Weithredwr, a hepgorwyd o’i ddyletswyddau wedi’r llwyddiant diweddaraf, yw’r sicrwydd na fydd yn dychwelyd i’w waith yng Nghymru, fel yr adroddodd Carwyn yn y Senedd. Buddsoddiad a hanner felly.

Cyffuriau ceiniog a dimau

Ar ôl i un AS atal pleidlais ar barcio ysbytai am ddim i ofalwyr iechyd drwy siarad am yr holl amser a benodwyd, penderfynodd Alistair Burt, gweinidog iechyd i’r Torïaid, efelychu’i gyd-aelod a gwneud yr un fath am hanner awr i bleidlais ar gyfer trwyddedu meddyginiaeth lwyddiannus sydd wedi dod i ddiwedd eu patent. Byddai hyn yn eu cyflwyno i’r Gwasanaeth Iechyd i drin cyflyrau fel MS, Parkinson’s a chanser y fron. Yr unig broblem yw na fyddai’r cwmnïau yn medru elwa’n iawn gan y byddai cystadleuaeth yn bosib a rhyw chwe cheiniog yr un fyddai pris pidlyd tybiedig eu tabledi, felly beth fyddai’r pwynt? Ond clod i Alistair am ddatgan ei fwriad o siarad tan y diwedd a hoelio ei egwyddorion. “I will talk until half past two and I make that very clear.”

Cenedlaetholwyr anwladgarol

Blin oedd Felix Aubel nad oedd y cynghorydd Neil McEvoy wedi canu ‘God Save The Queen’ yng Nghaerdydd mewn gwasanaeth cofio. “Says everything about the current state of Welsh Nationalism – Unpatriotic, Introspective & Irrelevant!” trydarodd trwy ei drwmped gwladgarol, byd-eang a pherthnasol, cyn ei ddileu.

Gwobrwyo Oscar

A dim syndod i weld yr aml-dalentog Mohammad ‘Oscar’ Asghar yn dod i’r brig yn yr etholiad i barhau fel yr AC ar gyfer y De Ddwyrain Cymru i’r Torïaid.

Roedd y Ceidwadwyr lleol wrth eu boddau, un yn mynd mor bell â datgan: “Every other group in the Assembly is getting a talent upgrade, except the Welsh Tories.What has happened in South East Wales is that a small cabal of disgruntled anti-devolution members want to give the leadership a continued kicking.” Ac un hapus arall yn gorfoleddu: “Mr Asghar coming number one in the list is an absolute disaster.”

Cardi go-iawn

Wrth ennill etholiad cwbl lân Ceredigion yn gynharach y flwyddyn hon, lle na fu i bapurau megis y Cambrian News ei gynorthwyo drwy bardduo’i brif wrthwynebydd mewn modd llai na gonest, bu i Mark Williams addo y byddai’n rhoi ei godiad cyflog arfaethedig o £7,000 i elusen. Hanner blwyddyn ar ôl sicrhau ei sedd mae’n ymddangos fod Mark wedi sylwi na fedrai wireddu’r addewid hwnnw. Mor sydyn gall ein hamgylchiadau oll newid ynte.

Ddim yn hoffi coffi

Cam o gryn grebwyll gan fusnesau bach Crughywel, a benderfynodd ddilyn enghraifft eu darpar gystadleuwyr rhyngwladol yn y dref a datgan yn gyfreithlon mai ‘dramor’ oedd gweinyddiaeth eu busnes, er mwyn dangos annhegwch y system lle roeddent gynt yn talu mwy o drethi na Starbucks neu Cafe Nero. Da ‘wan.

Taclo’r taclau

Gwaith diwyd gan heddlu’r Unol Daleithiau wrth iddynt weinyddu eu grym i gymryd arian a nwyddau oddi ar y cyhoedd os yn eu hamau o ddeillio o weithredoedd anghyfreithlon. Daw llawer o’r darganfyddiadau lwcus yma wrth atafaelu ceir, a does dim rhaid i’r teithwyr fod wedi’u cyhuddo o unrhyw beth, mae’r ‘amheuaeth’ yn hen ddigon. £4.5biliwn yw gwerth cyfanswm y meddiannu’r flwyddyn hon, ffigwr syfrdanol o lwyddiannus gan mai cyfanswm yr arian a nwyddau a ddygwyd drwy’r wlad gyfan oedd £3.6biliwn. Nadolig Llawen, Sarjant!

Dim angen dweud mwy

Mewn gig yng Nghaernarfon boddhawyd y dorf pripsyn yn fwy na’r arfer wrth i Meic Stevens addasu ei linell arferol ddirdynnol yn ‘Môr o Gariad’ i ‘Serch hynny mae rhaid byw, ymuno efo hwyl y ff****g criw’.

Rhagflas: Blog newydd pigion yr wythnos Golwg360

Cyhoeddwyd Hydref 6, 2015 gan Hefin Jones.

Tagiau: Dyddiadur Golwg360, Hefin Jones


Oes angen gwersi ynganu ar yr amryddawn Nic Parry?
Yn y rhagflas hwn o gyfres newydd o ddyddiaduron wythnosol i ddod ar Golwg360, Hefin Jones sydd yn bwrw golwg dros ambell beth sydd wedi dal y sylw dros y dyddiau diwethaf.

Mawrhydi Maradona

Mor danbaid ei ddathlu wrth gefnogi ei wlad yng Nghwpan Rygbi’r Byd, hoeliau’r camerâu eu sylw ar Diego Maradona pob tro y sgoriai’r Ariannin. A gofiwch bwy oedd mascot y Cymry, ein heilun yn y stadiwm i gynrychioli ac uno’n cenedl? Y dyn ar y sgrin bob tro y sgoriodd y bois? Ia, Ein Tywysog oll William Wales. Neu efallai o hyn ymlaen, ac ystyried ei liwiau newydd, cawn ei alw’n Gwilym Gwalia. Gwae.

Bore cynnar i Bebb

I ble yn y byd yr aethost, gyfiawnder? Cwestiwn y codwyd gan drydaru Guto Bebb: ‘Chwe mis bellach ers i mi wneud unrhyw ddarllediad radio na theledu i’r BBC yng Nghymru. Gwasanaeth cyhoeddus?’. Rheswm arall i wrthod talu’r drwydded. Er, roedd rhywrai’n siŵr iddo ei glywed ar y Post Cyntaf ryw chwe wythnos yn ôl. Braidd yn fuan yn y dydd i gofio efallai.

Gwersi ynganu i Nic

Oes unrhyw un wedi dysgu Nic Parry sut i siarad yn gywir bellach? A chlywed ei glebran hollol naturiol ar Sgorio, yn tasgu’r enwau yn ei lais a’i acen ei hun fel petai erioed wedi darlledu, efallai y gwna sbelen ar Radio Cymru fyd o les, a bydd yn gwella wedyn wrth arfer yngan enwau fel Meredydd Evinz, Carwyn Jeunz, Liam Uillieuhms ac Aeron Addwords yn y ffordd eu crëwyd.

Arf peryglus Owen Smith

Cyfweliad ag Owen Smith mewn cyntedd yng nghynhadledd ei blaid. ‘I believe the world would be a safer place if all nations would get rid of nuclear weapons. But I don’t believe the world would be safer if Britain got rid of its nuclear weapons’. A gadawodd yr Aelod Seneddol Llafur dros Bontypridd hi ar hynny. Pawb arall gyntaf felly ynte, Owen.

Hedfan dros Lŷn

Un o’r buddion o drigo ym Mhen Llŷn yw’r awyrennau rhyfel a’u sŵn bron feunyddiol. Mae’n union fel bod ar wyliau yn y Dwyrain Canol. Felly diolch i Liz Saville a Hywel Williams am eu hymgyrch i gadw cytiau amrywiol y RAF yn agored yng Ngwynedd, canys eu hepgor oedd cynlluniau dieflig y llywodraeth gan roi cymaint â deg swydd rhan amser yn y fantol. A pham stopio yn y fan honno? Pam ddim agor mwy? Mae safle da ym Mhenyberth er enghraifft.

‘Y peth olaf mae nhw eisiau yw heddwch’

Cyhoeddwyd Chwefror 27, 2015 gan Hefin Jones.

Tagiau: david cameron, obama, rwsia, WcrainHefin Jones sy’n amau cymhellion Obama a Cameron yn Yr Wcrain…

Wrth i arweinwyr Ffrainc, Yr Almaen a Rwsia greu cytundeb heddwch ar y cyd gydag Wcrain, ymateb rhesymol a doeth Prydain ac America i’r newyddion da oedd datgan mwy o sancsiynau ar Rwsia. Nid oedd Cameron nac Obama yn rhan o’r trafodaethau felly efallai eu bod, fel y milwr enwog o Siapan arhosodd yn y goedwig am 30 blynedd wedi diwedd y rhyfel, yn dal i ymladd yn ddi-ddallt, gan ddatgan eu bod yn gyrru milwyr swyddogol i ‘helpu’ Kiev, yn ychwanegol at y rhai answyddogol wrth gwrs.

Cafodd newyddiadurwr lleol syndod tra’n ceisio cwestiynu ymladdwr ar gamera i dderbyn yr ateb ‘get away from me’ mewn acen fel sydd ar y ffilmiau. Mae rheswm pam fod mygydau ar y milwyr pan fod camera o gwmpas. I daflu amheuaeth at ymrwymiad Kiev hefyd at y cytundeb heddwch, pwy oedd yn Washington yr wythnos yma ar wahoddiad Americanwyr i ddarbwyllo Amercianwyr eraill i daflu arfau at y sefyllfa oedd Andriy Parubiy, Gweinidog ‘amddiffyn’ Llywodraeth Yr Wcrain am chwe mis ac un o sefydlwyr Svoboda.

Mae’r gair ‘Nazi’ yn un o’r rhai caiff ei daenu o gwmpas mor ysgafn nes ei fod yn aml yn colli ei ystyr, ond mae Svoboda, a mudiadau Natsi eraill sy’n cynorthwyo byddin Yr Wcrain i ymosod ar Lugansk a Donetsk fel Azov a’r Adain Dde, yn haeddu’r label yn llawn. Mae llinach unionsyth o’r Ail Ryfel Byd a’u harwr Stepan Bandera, dyn lleol y Natsïaid a wnaeth ei waith yn drylwyr yn y wlad. Ond na phoener, bu i lysgennad Yr Wcrain ar deledu’r Almaen sicrhau’r gynulleidfa nad oedd dim i’w boeni yn ei gylch gan fod y Natsïaid hyn, fel a’u galwodd ei hun, yn cael eu rheoli’n swyddogol gan fyddin Yr Wcrain.

Nid yw’r cydweithio yn syndod, gan fod America a Phrydain wastad wedi ffafrio ffasgaeth a Natsïaeth dros hunangynhaliaeth a Sosialaeth, fel gwelwyd gyda Ffranco yn Sbaen a chefnogwyr Hitler yn Yr Eidal a Groeg yn syth ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Mae Azov a’r Adain Dde yn barod wedi gwrthod y cadoediad er mwyn parhau a’u gwaith o dargedu’r cyhoedd yn y dwyrain. Lai na wythnos ar ôl y cadoediad mae Kiev wedi mynd i ysbryd y peth drwy ddiffodd y cyflenwad nwy i’r dwyrain, lle mae siaradwyr Rwseg Yr Wcrain yn byw, yn llwyr. Er, mae’n newid i’r cyfarchiad cynnes roddodd y ‘Prif Weinidog’ newydd Yatsenyuk iddynt flwyddyn yn ôl:- ‘Mi fydd y ddaear yn llosgi o dan eu traed.. a bydd nunlle iddynt ddianc a neb i’w hachub, ddim hyd yn oed Rwsia’.

Pwy sy’n gorthrymu pwy?

Mae nifer o Gymry wedi datgan fod ‘Rwsia yn ceisio dinistrio iaith yr Wcrain’ yn ddiweddar, sy’n dangos fod yr ymgyrch bardduo y tro hwn wedi cyrraedd ryw binacl yng nghrefft propaganda. Yn naturiol mi fyddai Cymry cadarn yn casáu gorthrwm iaith, ond pwy wir sy’n gorthrymu yno?

Awn heibio’r ffaith nad oes gan Moscow dylanwad ym mholisi iaith Yr Wcrain ers cryn amser gan ei bod yn wlad annibynnol ers 1992, a fod 35 iaith swyddogol yn Rwsia heddiw. Traean o’r Wcraniaid sy’n siarad Rwseg, gyda dau draean yn siarad Wcraeneg. Fel rhan o’r cytundeb heddwch wythnos yn ôl (nad oedd Cameron nac Obama yn rhan ohono) un o’r telerau oedd fod yr iaith Rwseg yn cael ei chydnabod fel iaith swyddogol yn Yr Wcrain, fel ydoedd cyn y coup flwyddyn yn ôl.

Nid oedd manylion y cytundeb i’w cael ar newyddion Lloegr gan y byddai wedi gorfod cydnabod, ymysg pethau eraill, fod y Rwseg wedi ei gwahardd gan y gyfundrefn newydd yn Kiev fel rhan o’u hymgyrch i geisio hel trigolion dwyrain Yr Wcrain o’r wlad…a arweiniodd yn uniongyrchol at y Crimea yn dychryn a chynnal refferendwm ar dorri’n rhydd, cyn un arall ar ymuno â Rwsia. Byddai’n dda i’r rhai sy’n cyhuddo Rwsia o ‘ddwyn’ y Crimea edrych ar faint sy’n marw yno o gymharu â’i chymdogion yn Lugansk a Donetsk.

Mae’r reddf naturiol i ochri â’r un lleiaf yn golygu fod angen tyllu’n ddyfnach na bwletinau’r BBC i ddeall yr hyn sy’n digwydd. Caiff ei bortreadu fel Rwsia Fawr v Wcrain Fach, tra gellid ei bortreadu yn fwy realistig ar lawr gwlad fel NATO yn erbyn trigolion Donetsk a Lugansk. I helpu eu hachos mae Kiev wedi gwneud ymuno â’r fyddin yn orfodol. Mae nifer o bentrefi gorllewin Yr Wcraen wedi hel swyddogion recriwtio ymaith gyda’r neges eu bod wedi cael llond bol ar y rhyfel, ac mae Kiev yn mynnu fod Sbaen yn gyrru Wcraniaid ifanc a fabwysiadwyd yno yn ôl er mwyn iddynt ymuno â’r fyddin. A hyn mewn gwlad â phoblogaeth o 45 miliwn, prin yn un o gywion ymysg gwledydd y byd.

Os am gymharu Cymru a Lloegr gyda’r Wcrain a Rwsia, beth am ei wneud hi’n iawn? Dychmygwch fod Cymru’n wlad annibynnol fawr ers ugain mlynedd, gyda’r di-Gymraeg yn falch o fod yn Gymry a 65% yn siarad Cymraeg. Ond mae Lloegr wedi pechu gwlad bell bwerus, a beth mae honno yn ei wneud yw cydweithio â’r bobl mwyaf eithafol o gul a pheryglus a hiliol yn y wlad drws nesaf ac yn eu hariannu yn ddi-ben-draw i godi twrw. Fwyaf sydyn mae’r llywodraeth ym Mae Caerdydd yn gwynebu miloedd o nytars yn llosgi’r lle, gyda chyfryngau’r wlad bell oedd yn taflu’r arian yn mwydro am ‘chwyldro’ a ‘rhyddid’ a ‘democratiaeth’ i werthu’r syniad.

Yna, wedi gorchfygu’r heddlu a cholbio aelodau’r senedd maen nhw yn meddiannu pŵer a mynd ati i geisio taflu pawb nad sy’n siarad Cymraeg allan o’r wlad, gan fomio’r ardaloedd hynny a gwahardd pob iaith oni bai’r Gymraeg. Caiff yr uchod ei guddio gan y wlad bwerus, ac mae eu prosiect o danseilio Lloegr yn mynd rhagddo’n rhagorol. Ar ôl blynyddoedd o siapio meddylfryd y cyhoedd i ddirmygu Lloegr gyda rhes o adroddiadau ffug a hanner gwir mae’r wlad bell bwerus yn creu straeon am danciau Lloegr yn ymosod ar Gymru fach ac mae pawb sydd dan ddylanwad cyfryngau’r wlad bwerus yn coelio.

Rhyfel seicolegol

Mae’r taflu baw yn ddiflas a diddiwedd ond yn effeithiol. ‘Where next for Putin?’ gwaeddai’r tudalennau blaen yn yr archfarchnad. ‘Why Putin is the New Hitler’ esbonient yr wythnos wedyn. Mae’r rhyfel seicolegol wedi hen ddechrau, a gellir ond dychmygu y gweiddi gan y cyfryngau Saesneg pe bai’r holl bobl ddu sydd wedi eu saethu’n y misoedd diwethaf yn America wedi eu saethu gan heddlu Rwsia, nid America. Yn 2007 adeiladodd America, dan esgus NATO, system amddiffyn taflegrau anferth yn Romania a’r Weriniaeth Siec a’i bwyntio tua’r dwyrain gan fynnu mai Iran yr oeddent yn bryderus yn ei gylch. Heddiw gwelir fod Putin yn iawn i chwerthin yng ngwyneb y newyddiadurwr a ailadroddodd hyn wrtho mewn cyfweliad, gan ei fod bellach yn amlwg ei fod wedi ei osod er mwyn ceisio gwneud yr oblygiadau o ymosod ar Rwsia yn llai costus i’r ymosodwyr.

Yn senedd yr Unol Daleithau yr wythnos diwethaf cyflwynwyd yr achos tros werthu biliynau o arfau i’r Wcrain, gan ddangos lluniau o danciau. Profwyd yn eithaf sydyn mai lluniau o 2008 oeddent, a’r tanciau hynny yn bell o’r Wcrain. Nid oedd dim arall ganddynt. Does yr un llun o danciau Rwsia yn Yr Wcrain er fod y cyhuddiad yn dod yn fisol. A’r wythnos yma gwelwyd byddinoedd America a Phrydain yn darparu 100 gwaith mwy o luniau o’u tanciau a’u milwyr hwy tra’n chwifio’u baneri 300 llath o’r ffin â Rwsia yn Estonia wrth i’w harweinwyr sgrechian am ‘Russian aggression’ a ‘Russian encroachment’.

$17.5 biliwn i’r Wcrain

Mae’r International Monetary Fund, teclyn goruchafiaeth ariannol rhyngwladol gwledydd NATO i bob pwrpas, newydd roi $17.5 biliwn i’r Wcrain, gan sicrhau y bydd llywodraeth y wlad yn cario ymlaen gyda’r polisïau roddwyd ar waith gan y concwerwyr o leihau gwario cyhoeddus ar bensiynau ac addysg a iechyd ac agor y diwydiannau cyhoeddus a’u asedau i’r sector breifat ‘rhyngwladol’. Un ddeddf sydd wedi ei ddiddymu yw’r un oedd yn cyfyngu faint o dir y cai cwmnïau tramor ei brynu. Yn dilyn y rhyddfrydiaeth newydd yno mae’r cwmni Americanaidd Monsanto wrthi’n meddiannu hynny o dir a fedran nhw.

Bu i’r Unol Daleithiau a Saudi Arabia ill dau fygwth Rwsia am weithio i atal yr ymosodiad ar Syria yr oedden nhw yn ei awchu. Yn achos Saudi Arabia, y bomiau cyn y Gemau Gaeaf Olympaidd yn Sochi oedd eu hanrheg, tra yn achos yr Unol Daleithiau y dinistr yn Yr Wcrain ydoedd. Roedd hefyd angen dial am roi lloches i Edward Snowden, ond prif reswm arall yw fod BRICS, y gytundeb rhwng Brasil, Rwsia, India, Tseina a De Affrica sy’n cynnwys banc datblygiad rhyngwladol newydd i gystadlu yn erbyn y ‘World Bank’ honedig caiff ei ddominyddu gan yr Unol Daleithiau, yn mynd rhagddo’n llawer rhy esmwyth yng ngolwg America a Lloegr.

Erbyn heddiw byddai etholiad arall wedi digwydd yn Yr Wcrain pe na bai’r llywodraeth ddemocrataidd wedi ei dymchwel. Wrth gwrs, roedd hynny’n llawer rhy hwyr er mwyn gorfodi’r cytundebau ariannol anffafriol a wrthodwyd gan Yanukovych, a’n llawer rhy hwyr i ddial ar Rwsia, a’n llawer rhy bwysig i’w adael i rywbeth dibwys fel pleidleisiau’r trigolion.

Mae’r seicopaths sy’n rhedeg y sioe yn fodlon cychwyn rhyfel anferth er mwyn cadw eu goruchafiaeth, ond yn gyntaf mae angen twyllo’r cyhoedd drwy wasg a newyddiadurwyr sydd a’u hanner yn rhy dwp i ddeall y gêm a’r hanner arall yn ei chwarae.

Mae’n enghraifft arall lle mae’r cyfryngau Saesneg a’r gwleidyddion yn cyflwyno du yn wyn a gwyn yn ddu. I’r rhai sy’n methu coelio, gofynnwch dri cwestiwn: Lle mae’r ymladd, pwy sy’n elwa a phwy sy’n marw?

‘Llafur = Tori’

Cyhoeddwyd Ionawr 30, 2015 gan Hefin Jones.

Tagiau: oxfam


Hefin Jones sy’n dadlau “mai’r un un parti yw Llafur a’r Ceidwadwyr bellach i bob pwrpas”…

Ac ystyried y trafodaethau yn San Steffan y dyddiau hyn roedd yn amser addas i Oxfam ddatgan fod hanner cyfoeth y byd yn nwylo 1% o’r boblogaeth.

Un o’r ffyrdd traddodiadol o symud arian cyhoeddus i ddwylo preifat dethol oedd rhyfel. A thra fod hynny’n dal i fynd ymlaen ar raddfa sylweddol, mae dulliau eraill newydd sy’n gweld ein trethi oll yn cyfoethogi’r hufen ar y top.

Yn nhrydariad y Tori Guto Bebb yn llongyfarch Llafur am gefnogi mesur ei lywodraeth am fwy o ‘austerity’ mi ddangoswyd unwaith yn rhagor mai’r un un parti yw Llafur a’r Ceidwadwyr bellach i bob pwrpas. Rhaid edmygu’r hyder o bleidleisio dros £30biliwn o doriadau pellach ar wariant cyhoeddus ddyddiau cyn pleidleisio ar adnewyddu arf niwclear fydd dros dair gwaith yn fwy costus. Yn y ddadl ddiweddar datganiodd aelod Llafur athrylithgar fod “Russian submarines are coming up the Clyde now!” er mwyn esbonio i’r SNP a Phlaid Cymru pa mor anghyfrifol yr oeddent yn gwrthwynebu’r gwariant. Wel, niwcliareiddiwn yn erbyn y fath oresgyniad felly. Mae draig mawr ffyrnig newydd coch gan San Sior ac mae Andreas a Dewi’n rhy ddall i’w weld.

Cwmnïau i erlyn llywodraethau

Yn ogystal â’r £100biliwn ar fersiwn newydd o Trident, dyfais a’i unig bwrpas posib yw sicrhau fod Rwsia a Tseina’n gwybod y caent eu chwalu ar fympwy’r Sais, mae senedd Llundain yn trafod y `Transatlantic Trade and Investment Partnership`, sef cytundeb newydd rhwng yr Unol Daleithau a gwledydd Ewrop i greu marchnad rydd lwyr i’w cwmnïau. Ymysg ei effeithiau, mae’n golygu fod cwmnïau preifat hefo hawl i erlyn llywodraethau ac unigolion os ydynt yn effeithio eu helw mewn unrhyw ffordd.

Os yw hyn yn swnio’n afreal mi fedrem fynd i enghraifftiau presennol er mwyn cael blas o’r hyn a ddaw.  Mae cwmni mwyngloddio Oceana Gold yn mynd â llywodraeth El Salvador i’r llys am $301miliwn oherwydd eu penderfyniad i wrthod gadael i’r cwmni gloddio tir gerllaw cymunedau. Mae afon San Sebastian wedi ei gwenwyno’n barod gan y fath beth, gan achosi afiechydon.

Mae’r Aifft yn y llys am godi eu isafswm cyflog ac yn wynebu costau o £50miliwn. Yn y dirwasgiad achoswyd gan yr International Monetary Fund mi aeth y cwmnïau ynni â’r Ariannin i’r llys ar ôl iddynt ddynodi na fyddai prisiau yn codi. Mae Monsanto yn mynd â ffermwyr Guatemala i’r llys am feiddio safio hadau o un flwyddyn i’r nesaf fel maen nhw wedi gwneud am ganrifoedd, yn hytrach na gorfod eu prynu o’r newydd gan eu cwmni. ‘Eiddo deallusol’ Monsanto yw hadau bellach a phedair mlynedd dan glo fydd y gosb. Mae’r cwmni tobaco Phillip Morris yn mynd â llywodraeth Uruguay i’r llys am ymgyrch i annog pobl i beidio ag ysmygu. Dyna bendraw’r cytundebau ‘masnach rydd’ honedig yma.

Bilionêrs ar gynnydd

Ffaith ddifyr arall gafwyd gan Oxfam sy’n dangos ein bod ni ‘i gyd ynddi hefo’n gilydd’ yw fod nifer biliwnyddion y byd wedi dyblu ers i’r llywodraethau dalu’r banciau. Does bron yr un o’r banciau wedi methu codi bonysus, hyd yn oed y rhai oedd rhaid eu meddianu’n gyfangwbl gan y wladwriaeth, ers i’n trethi oll fynd i’w ‘hachub’.

Hyd at 2013 roedd £330miliwn o arian cyhoeddus wedi mynd i goffrau Arriva, y cwmni sy’n rhedeg ein trenau. Yn 2014 eu helw oedd £373miliwn. Taflwyd y Swyddfa Bost i ddwylo preifat a thros nos daeth yn amlwg fod yr holl beth wedi ei danbrisio’n sylweddol gan wneud elw gwych i’r rhai oedd wedi ‘mentro’.

Gwelem yr arian hurt mae cwmnïau ynni yn ei wneud ar draul llwyr y cyhoedd, yn dathlu eu helw’n llawen un mis ac yn codi eu prisiau’r mis nesaf. Er enghraifft, broliodd SSE (Swalec) fis Mehefin y byddai eu helw yn codi i amcangyfrif o £1.54biliwn, ddeufis ar ôl codi eu prisiau 8.8%. Mae gan Swalec oddeutu miliwn o gwsmeriaid yn Nghymru. Er, maen nhw wedi addo rhewi eu prisiau erbyn 2016 chwarae teg, fydd yn golygu’r union run faint o elw ag eleni. Mae eraill newydd ddatgan gostyngiad o 5% flwyddyn nesaf mewn ymateb i’r dirmyg, sy’n edrych yn dda tan i ni sylwi fod 77% o godiad wedi bod yn 2013. Ar ben hynny ers 2009 rhoddwyd £4.5biliwn i’r cwmnïau sy’n casglu olew dan y môr fel budd-daliadau i’w helpu i ychwanegu at eu helw anferth.

Arian cyhoeddus i gwmnïau mawr

Mae Disney wedi derbyn £170miliwn o arian cyhoeddus Prydain ers 2007 am ryw reswm. Awn i Gymru, lle mae’r cwmni awyrennau rhyfel a theithio Airbus, a’u helw am naw mis cyntaf 2014 yn £2.59biliwn, wedi derbyn £8.1miliwn gan Carwyn Jones ar gyfer ‘hyfforddiant’ yn yr un flwyddyn. Mae hyn ar ben £28miliwn o anrheg roddodd Rhodri Morgan iddyn nhw gyda’n trethi yn 2009.

Derbyniodd Amazon £8miliwn hefyd yn 2014 gan Carwyn Jones i helpu’r trueniaid i godi warws yn Abertawe, gyda’r Ffordd Amazon newydd ar gyfer eu lorïau yn cael £3miliwn arall. Does dim addewid ganddo am gymorth o’r fath i gystadleuwyr y bwystfil corfforaethol Amercanaidd o fewn ein ffiniau, sef miloedd o fusnesi bach ledled Cymru.

Datganiwyd fod y cwmni americanaidd Pinewood wedi derbyn £30miliwn o freib…sori, buddsoddiad… i sefydlu stiwdio yn Nghaerdydd, yn anwybyddu’n llwyr y ffaith fod Ynys Manaw wedi gwneud yr union yr un fath ac nawr yn berchen ar adeilad mawr gwag hollol ddibwrpas. I geisio arbed y sefyllfa mi brynodd llywodraeth yr ynys 9.9% o siariau yn y stiwdio yn 2012.

Mae cannoedd o filiynau o bunnau wedi ei dynnu oddi ar gyllidebau cynghorau Cymru. Mae Cyngor Wrecsam newydd ddatgan na fedrent fforddio £23,000 i gynnal gwasanaeth meithrin Cymraeg. Mae llyfrgelloedd prysur yn cau. Ac wrth i £20biliwn gael ei dynnu o gyllideb y Gwasanaeth Iechyd daeth i’r fei fod £166miliwn wedi ei dalu fel bonws i reolwyr y gwasanaeth. Yn yr wythnos lle prynodd William a Ffion Hague Neuadd Cyfronydd am bris nad sy’n deilwng o gyflog aelod o’r cabinet…mae ei broffesiwn yn parhau i dyfu’r gagendor rhwng eu teip nhw a’n teip ni.

Vaughan Roderick a ‘propaganda’ Russia Today – RHAN DAU

Cyhoeddwyd Mawrth 28, 2014 gan Hefin Jones.

Tagiau: BBC, Vaughan RoderickCafodd Hefin Jones ei ysbrydoli gan un o negeseuon trydar y newyddiadurwr Vaughan Roderick…yn ail ran ei lith mae Hefin Jones yn pigo tyllau yn newyddiadura’r BBC a CNN yn Irac, Iran, Venezuela, Iwerddon a Lloegr…

Diolch i Vaughan Roderick am y blog yma, canys efe a’i ysbrydolodd wrth drydar nad ydi Russia Today yn sianel newyddion go-iawn, fel y BBC a CNN sydd gyda’u newyddiadurwyr yn gwneud dim ond eu gorau glas.

Felly beth am olwg ar enghreifftiau pellach o newyddiaduraeth ddim-o-gwbl-yn-bropaganda gytbwys y ddwy sianel bur a theg hynny?

Irac

At CNN i ddechrau a’r ymosodiad ar Irac ar ddechrau’r nawdegau yn yr hyn alwyd yn Rhyfel y Gwlff, lle oedd rhaid dangos pa mor orffwyll oedd Saddam Hussein. Ac i’r gohebwyr dewr oedd reit ar y ffin yn Saudi Arabia yn ol hwy, yn gwisgo masgiau nwy wrth osgoi bomiau tan goed palmwydd ffug o’u stiwdio’n America. http://www.youtube.com/watch?v=isMtxbPdvzg

Ymlaen i’r cyfnod lle aethpwyd ati i oresgyn Irac go iawn yn 2003 mae ymchwil Prifysgol Caerdydd a’r cwmni Media Tenor wedi dangos fod allbwn y BBC’n drylwyr gefnogol i antur eu llywodraeth. 2% o’r geiriau a ynganwyd ar y sianel oedd yn codi amheuaeth o unrhyw fath ar syniadaeth yr antur. Canlyniad eu hymchwil yw fod y BBC wedi bod yn asgwrn cefn i’r Llywodraeth yn eu hymgais i werthu’r rhyfel.

Ar noson gyntaf y goresgyn, dyma oedd gan Andrew Marr i’w ddweud yn sefyll tu allan i rif 10 Stryd Downing: “[Tony Blair] said that they would be able to take Baghdad without a bloodbath and that in the end the Iraqis would be celebrating, and on both of those points he has been proved conclusively right . . .”

Yn un o’r adroddiadau prin lle cwestiynwyd gonestrwydd Tony Blair a’i resymeg o Arfau Dinistriol o Grynswth fe fwliwyd y BBC gan Llafur ac Alistair Campbell i’r fath raddau nes y diswyddwyd Andrew Gilligan y newyddiadurwr awgrymodd fod y dossier ar yr arfau anweledig yn ‘sexed-up’. Yn fwy na hynny ymddiswyddodd Greg Dyke fel Cyfarwyddwr Cyffredinol. Roedd rhaid torri pen y person oedd yn rhedeg yr holl gorfforaeth pan feiddiodd y BBC gwestiynu’r drefn go iawn.

...safonau dwbl

Cymharir hynny gyda Abby Martin, y cylchgronnydd o Washington ar Russia Today gyffrodd cyfryngau’r Gorllewin i grybwyll Russia Today am newid drwy gondemnio Rwsia (yn eitha di-ddeall fel y cydnabyddodd ei hun) dros y Crimea.

Ond yn wahanol i Greg Dyke ac Andrew Gilligan, mae Abby dal yn gweithio i Russia Today, a dyma ei rhaglenni yn dilyn ei sylwad yn son am y difyrwch, y rhagrith a’r diffyg cydbwysedd.

http://rt.com/shows/breaking-set-summary/ukraine-conflict-perspectives-usa-885/

http://rt.com/shows/breaking-set-summary/oscars-drones-strikes-aipac-338/

Ar y llaw arall, roedd Liz Wahl yn bendant yn ymddeol o Russia Today i ddangos ei phrotest, oedd yn fel ar fysedd y ‘gorllewin’ wrth gwrs. Dyma stori CNN http://edition.cnn.com/2014/03/05/world/europe/russia-news-anchor-resigns/

Yna daeth gwendid y cyrff cyfryngau newydd sy’n gweithio dros ryddid a democratiaeth i’r amlwg wrth i’r Foreign Policy Initiative dynnu lluniau o ddathlu gyda Liz. Mae brwdfrydedd weithiau’n gaffaeliad. Ond weithiau hefyd yn broblem.

http://www.truthdig.com/images/eartothegrounduploads/BjIxwJqCQAARO4S-liz-wahl-group-590.jpg

A dyma Liz mewn hunlun, neu’r ‘Freedom Selfie’ fel y galwont, gyda James Kirchick o’r FPI, lwyddodd i gyhoeddi cyfweliad gyda Liz lai nag awr ar ol iddi ymddeol. Roeddent hefyd wedi llwyddo i drydaru fod rhywbeth mawr am ddigwydd ar Russia Today chwarter awr cyn i Liz ymddiswyddo.

http://www.truthdig.com/images/eartothegrounduploads/the-freedom-selfie-300.jpg

Pwrpas yr FPI yw i greu propaganda ar gyfer gwthio buddianau America ac ymosod ar y rhai allai wrthwynebu’r buddianau hynny, yn bennaf Rwsia a Tseina, fel gwelir ar eu gwefan eu hunain http://www.foreignpolicyi.org/about. Debyg na fydd Liz yn seinio’r dol.

Iran

Yn 1953 daeth llywodraeth a daflodd y cwmniau olew allan er mwyn defnyddio’r adnoddau i wasanaethu eu pobl, Anglo-Iranian Oil (oedd fe synnwch yn fwy eingl ei elw nac Iranaidd). Enw’r cwmni heddiw yw BP. Gyda gwladoli’r diwydiant i fudd y wlad yn gwbl annerbynniol fe aeth America a Phrydain dan Churchill at waith.

Yn adlewyrchu digwyddiadau heddiw’n hynod o daclus, roedd y cynllwyn i feddianu pwer yn Iran yn dibynnu llawer ar baratoi trylwyr, ond yn fwy ar arian i lwgrwobrwyo swmp digonol o olygyddion papur newydd, gweinyddwyr, pennaethiaid diwydiant, uwch swyddogion y fyddin a’r heddlu i neidio pan ddaeth yr arwydd. A’r BBC ddarparodd hwnnw drwy eu darllediad radio Persaidd yn Iran. ‘Mae hi rwan yn ddeuddeg yn Llundain’ oedd y frawddeg arferol. Y trefniant oedd fod y dymchwel yn digwydd os oedd y BBC yn dweud ‘Mae hi rwan yn UNION ddeuddeg yn Llundain’, A felly y bu wrth i filoedd ymgasglu ar strydoedd Tehran wedi’r bwletin, yn hollol ddi-eidioleg onibai am y $1miliwn fuddsoddwyd gan y CIA a’r £1.5miliwn fuddsoddwyd gan MI6 fel cyflog iddynt. Wrth gofio am $5biliwn Victoria Nuland i ‘symud Yr Iwcrain i’r cyfeiriad cywir’ y dyddiau hyn fe welir nad oes cymaint a hynny yn newid. Ond yn ddigamsyniol mi roedd y BBC yn rhan o’r plot.

At heddiw, a’r ymgyrch hir-dymor i brotreadu Iran fel Y Peryg Mwyaf. I’r anffodus rai sydd wedi clywed ymdriniaeth BBC Radio 4 a’r newyddion adlewyrchir hyn yn wych, lle mae’r ystod o farn yn mynd o ‘ymosod ar Iran rwan gan eu bod yn gwneud bom i’n lladd ni i gyd’ i ‘nawn ni drio perswadio nhw i stopio adeiladu’r bom sydd am ein lladd ni gyd am ychydig cyn eu bomio’. Mae Radio 4 yn gwneud i Question Time ymddangos fel cyfarfodydd Fidel Castro a Che Guevara. Gwelwyd hynny yn y sioc a’r adwaith anghrediniol ddilynodd y bore pan fu i’r golygydd gwadd PJ Harvey wahodd Julian Assange, Mark Curtis a John Pilger fel gwesteuon.

Gogledd Corea

A’r stori ddiweddaraf o Ogledd Corea? `RHAID I BOB DYN GAEL GWALLT FEL YR ARWEINYDD’. http://www.bbc.co.uk/news/blogs-news-from-elsewhere-26747649

Yn union fel y stori am Reolwr Tim Cwpan y Byd Gogledd Corea’n cael ei yrru i ‘gulag’, yr adroddwyd arno mor drylwyr nes fod Mark Lawrenson ar Match of the Day yn myllio ar y wlad wallgo, daeth y stori o Radio Free Asia, fel pob stori gelwyddog arall am Ogledd Corea. Aeth newyddiadurwr o dramor i dy’r rheolwr i siarad a’i wraig druan am yr uffern oedd ei gwr yn mynd drwyddo. Atebwyd y drws gan y Rheolwr.

Gallwch gymryd y stori ddiweddaraf gyda bwced o halen felly, fel yr amlinella’r blogiwr yma o’r Washington Post http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/03/26/are-the-men-of-north-korea-really-being-forced-to-get-kim-jong-un-haircuts/

Y cyntaf i ailadrodd stori Radio Free Asia ym Mhrydain, eto, oedd y BBC, fel pwyntia’r Independent http://www.independent.co.uk/news/weird-news/north-korean-men-ordered-to-get-kim-jong-uns-haircut-9216998.html

Venezuela

Mae’r casineb mae llywodraethau Prydain ac America’n ei ddangos i’r arweinydd presennol, Maduro, yn deillio o’r pardduo diderfyn o Hugo Chavez wrth iddo daflu cwmniau’r gorllewin o’r wlad a defnyddio’r adnoddau naturiol i geisio gwella bywyd trigolion Venezuela yn hytrach na chyfoethogi BP a Monsanto ayyb. Dyma ddadansoddiad trylwyr o ogwydd y BBC (a’u galw cyson o Chavez yn unben). http://www.newsunspun.org/blogpost/the-editors/13-years-of-bbc-reporting-on-venezuelas-hugo-chavez

Heddiw, yn adlewyrchu’r hyn sydd wedi digwydd yn yr Iwcrain, mae ciweidiau adian dde’n cael eu cyflogi i greu helynt, tra mae myfyrwyr yn cael eu defnyddio fel y siaradwyr a’r blogwyr i grio. Heb os fe welwn fwy o newyddion creadigol yn y misoedd i ddod.

Yn wir, bygythwyd CNN o’r wlad bythefnos yn ol am greu darlun eithriadol o unochrog o’r ‘protestiadau’ hyn. Yn arddangos cymaint o ffasgwyr yw’r gyfundrefn, mi gafont aros i barhau a’u hadroddiadau a’u cynlluniau. I gydfynd, mae senedd yr Unol Daleithau wedi pasio sancsiynau ar Venezuela, newyddion sydd ar goll braidd wrth i’w cynlluniau yn yr Iwcrain ddwyn ffrwyth.

http://www.globalresearch.ca/documented-us-coup-plan-for-venezuela-2013/5357432

Vietnam

Profodd y BBC’n well cefnogwyr i ymosodiad America ar Vietnam na’u llywodraeth eu hunain, gan wrthod, er enghraifft, darlledu adroddiad y gohebwyr James Cameron a Malcolm Aird ar y bomio dibendraw o bobl gyffredin yng ngogledd y wlad gan awyrlu Kissinger a Nixon.

Streic y Glowyr

Yn, o bosib, yr enghraifft mwyaf digywilydd o’r ochri rheolaidd ddangoswyd ar y frwydr rhwng Thatcher a’r glowyr yng nghanol yr 80au mae’r celwydd yma sy’n profi nad yw’r camera’n adrodd yr holl stori. Roedd yr eitem fawr o frwydr Orgreave yn rhoi’r argraff mae’r Streicwyr wnaeth ymosod ar yr Heddlu. Newidwyd trefn y gwrthdaro fel ei fod yn ymddangos mai’r glowyr ymosododd ar yr heddlu.

http://www.pressgazette.co.uk/miners-strike-30-years-foi-documents-reveal-bbc-misgivings-about-its-coverage

Iwerddon

Yn ogwydd amlwg y BBC ar lofruddiaethau Gogledd Iwerddon, roedd stori fawr yn condemnio i’r entrychion pob tro oedd yr IRA yn gweithredu. Os clywyd y frawddeg ‘there’s been another sectarian murder’ ar ddiwedd y newyddion ar aml i dro, heb bwyntio bai, gellid cymryd yn ganiataol mai’r terfysgwyr teyrngarol Prydeinig oedd wedi bod wrthi.

Awn yn ol at ddechreuad y `trafferthion` fel y’u gelwir, a phrofiad eu gohebydd Martin Bell yn 1969. Roedd yn gweld fod yr holl drais ym Melffast i gyd yn dod o un ochr, y teyrngarwyr yn ymosod ar y Catholigion. Cafodd orchymyn gan Reolydd BBC Gogledd Iwerddon y pryd nad oedd i adrodd y fath beth. Roedd rhaid iddo ddweud fod y trais o’r ddwy ochr cyn waethed a’u gilydd neu fynd i seinio’r dol.

Yn unigryw, roedd rhaid i bob darllediad newyddion o’r dalaith dros y dwr basio trwy yr haen uchaf o reolwyr y BBC. Newidwyd, gohirwyd neu dileuwyd yn gyfangwbl gan fosys y BBC dros 60 o raglenni neu eitemau newyddion gan eu staff eu hunain o’r gogledd o Iwerddon.

Vaughan Roderick a ‘propaganda’ Russia Today

Cyhoeddwyd Mawrth 21, 2014 gan Hefin Jones.

Tagiau: Bahrain, BBC, Vaughan RoderickMae Hefin Jones wedi ei ysbrydoli gan un o negeseuon trydar y newyddiadurwr Vaughan Roderick…

Yn gyntaf, diolch i Vaughan Roderick am y blog yma, canys efe a’i ysbrydolodd wrth drydar nad ydi Russia Today yn sianel newyddion go-iawn, fel y BBC a CNN sydd gyda’u newyddiadurwyr yn gwneud dim ond eu gorau glas.

Felly beth am olwg ar enghreifftiau o newyddiaduraeth ddim-o-gwbl-yn-bropaganda gytbwys y ddwy sianel bur a theg hynny?

Yr Iwcrain

Mae’r bloeddio fod Rwsia wedi goresgyn, bygwth a sicrhau pleidlais Crimea’n dal i droi ymysg cyfryngau a gwleidyddion Lloegr ac America. Prin iawn yw’r son fod cytundeb gan Rwsia i ymsefydlu hyd at 25,000 o filwyr yno ers iddynt roi Crimea i’r Iwcrain yn 1954, sy’n golygu fod llai yno nag sy’n hollol gyfreithlon iddyn nhw ei gael. A fod yr 16,000 oedd yn Sevastopol yno cyn y coup yn Kiev.

Dim son am hapusrwydd yr arolygwyr rhyngwladol oedd yn Nghrimea’n arolygu’r etholiadau, ond digon o gwyno gan John Simpson ar y BBC fod y bocsys yn glir (oedd yn sicrhau nad oedd pleidleisiau wedi eu stwffio iddo o flaen llaw). Pam fyddai bocsys nad oedd yn wydr clir yn gwneud y canlyniad yn decach, ni fedrai ymhelaethu.

Roedd araith Yatsenuyk, ‘arweinydd’ amheus newydd Yr Iwcrain, y diwrnod wedi’r canlyniad yn y Crimea yn cynnwys y syniadau: ‘Gyda help y gorllewin daw cyfiawnder i ran pob ymgyrchwr dros annibyniaeth (Donetsk a Crimea)….mi cawn ni nhw, boed mewn blwyddyn, ddwy…bydd y ddaear yn llosgi o dan eu traed a does nunlle’n y byd lle byddent yn saff..a ni fydd neb, yn cynnwys Rwsia, yn medru eu hachub’. Ond, fel dangosodd y BBC, roedd ei ysgwyd llaw â Barak Obama lot mwy o stori na’i sylwadau.

Cafwyd eitem yn clodfori’r Saeson oedd yn rhan o’r arolygwyr rhyngwladol oedd yn ymchwilio i’r saethu, ac yn rhagflaenu ei ganlyniadau wrth feio heddlu’r Iwcrain ar y sgwar. Dim son yn rhyfedd am ganlyniadau eu hymchwiliadau, oedd yn dangos fod y bwledi oedd wedi taro’r heddlu a’r protestwyr wedi saethu o’r un lleoliadau, a hefyd yr un math o fwledi yn union.

At y cefndryd dros yr Iwerydd – yr wythnos yma dangosodd CNN luniau o danciau Rwsia’n croesi’r ffin i’r Iwcrain. Er nad oedd y fath beth yn digwydd – roedd y tanciau 300 milltir i ffwrdd yng nghrombil Rwsia, a’r lluniau o’r archif. Dyna pam na ddefnyddiodd yr un orsaf arall y fath luniau digamsyniol a phwysig.

Syria

Ymlaen a ni i’r BBC a Syria. Yn enghraifft amlwg mae’r llun roddwyd ar y stori ar wefan y BBC o’r gyflafan yn Houla, a feiwyd yn llwyr ar Assad ond a brofwyd i’r gwrthwyneb gan newyddiaduraeth llawer mwy trylwyr gan Almaenwyr a Rwsiaid, yn cynnwys llygaid dystion ac enwau’r teuluoedd y targedwyd oedd yn gefnogol i’r llywodraeth. Cafodd y celwydd/camgymeriad eithriadol yma ei ddiosg gan Marco Di Lauro, yr union berson dynnodd y llun yn 2003 wedi i’r Americanwyr wneud diwrnod o waith yn Irac. Dyma’r stori o ddau begwn, Y Daily Telegraph a Press TV:

http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/bbc/9293620/BBC-News-uses-Iraq-photo-to-illustrate-Syrian-massacre.html

http://www.presstv.com/detail/2012/05/29/243579/bbc-uses-iraq-photo-for-houla-massacre/

Yna cafwyd adroddiad Ian Pannell, gafodd wobr Emmy am y ffilm (nid dan y categori ffuglen), o ymosodiad Napalm ar bobl gyffredin yn Syria. Roedd yr eitem yn llawn amheuon, a’r hyn fedrid ei ddehongli fel actio eitha gwael gan rai ynddo. Mae’r fideo gwreiddiol yn anoddach i’w ddarganfod heddiw am ryw reswm. Fel gwelir ar y linc yma, sy’n gofyn yn ddiniwed os fyddai’r stori wedi newid pleidlais i ymosod ar Syria, nid yw’r fideo hwnnw ar gael bellach. http://www.theweek.co.uk/middle-east/syria/54901/napalm-attack-might-earlier-disclosure-have-changed-vote

Ond dyma ddadansoddiadau trylwyr o’i ffaeleddau:

http://syrianfreepress.wordpress.com/2013/11/20/fake-journalism-the-role-of-the-bbc-in-the-syrian-conflict/

http://doyouwearblack.blogspot.co.uk/2013/09/bbc-news-panorama-dodgy-school-napalm.html

Er, daeth rhywun i’r fei i’w ailadfer er mwyn ei sarhau felly dyma’r gwreiddiol i chi benderfynu drostoch eich hunain – http://www.youtube.com/watch?v=vUPf3jebaPI

Awgrymaf y darn ar 3.30. Bron y gellir clywed y gair ‘Action!’

Mae eu hailadrodd o sbîl llywodraethau Prydain ac America yn rheolaidd ar Syria, ond mae hyn yn mynd yn bellach. Dyma ddau enghraifft plaen wedi eu diosg o wthio’r agenda dros y llywodraethau hynny. Ond pa mor bell yw’r berthynas rhwng y llywodraeth a’r BBC? Oes cytundebau mwy clos na wyddwn amdani? Gallai cliw fod yn y ffaith i’r BBC redeg cwrs tair blynedd ar dechnegau newyddiadura yn Syria. Dechreuwyd y cwrs ym Mawrth 2008. Dair blynedd union yn ddiweddarach mi ddechreuodd y dinistr yn Syria, fel oedd y cwrs yn gorffen digwydd bod. Mi ddaeth cais rhyddid gwybodaeth am gynnwys y cwrs a’r ateb yma gan y BBC:

Any such courses offered in Syria would have been carried out by BBC Media Action which is a charity and not subject to the FOI Act. This means the BBC is not obliged to supply you with the information.

Sy’n hynod gyfleus, ac ar yr un pryd yn codi’r cwestiwn a’n rhoi’r ateb pam gebyst fod BBC Media Action yn elusen.

At CNN. Yn nechrau’r llanast yn 2011 roedd adroddiadau wythnosol gan Syriad ifanc yn cael eu darlledu ar CNN – ‘Syria Danny’ fel cafodd ei alw. Roedd yn dipyn o drafferth i ddarganfod ‘Danny’ wrth ei waith gwreiddiol erbyn hyn, gan fod cannoedd o fideos yn ei ddiosg fel yr actor cyflog yr ydoedd, a dyma un http://www.youtube.com/watch?v=3oOpBThJWh0

Un pwynt i’w gofio yma ydi nad oedd ‘Danny’, sy’n Sais o Cambridge, yn ei wneud am ddim – cafodd ei dalu gan rywun, boed yn CNN neu breichiau’r llywodraeth. Yr hyn sy’n sicr yw fod CNN yn gwybod mai nonsens oedd ei adroddiadau fel gwelir yma:

http://www.youtube.com/watch?v=3lWB5ssifTg

Libya

Awn yn ôl at lwyddiant cynt y democratwyr mawr. Wrth i’r propaganda ar Muammar Gaddafi gynyddu a chynyddu, roedd rhaid gorfoleddu wrth i’r dyn farw dan ddwylo’r gwrthryfelwyr honedig gyda help 55,000 o daflegrau Ffrainc, Prydain ac America. Felly yn fyw a ni i’r Sgwar Gwyrdd yn y brifddinas Tripoli lle dathlai’r miloedd ar y stryd!

http://www.youtube.com/watch?v=amtTCP91IDY

Fel dangosir yn y ddolen nesaf, yn anffodus roedd trafferth i ddarganfod pobl yn Tripoli felly rhaid oedd bod yn greadigol http://www.indymedia.ie/article/100404

Ymgais lew chwarae teg. Mae lliwiau baneri’r gwledydd yn eitha tebyg, a mae Libiaid yn eithaf brown. Wnaiff neb sylwi siwr.

Ond dyma raliau o’r Sgwar Gwyrdd oedd y BBC’n methu eu hadrodd http://www.voltairenet.org/article170829.html

Yn yr un anian, cafwyd y straeon am Gaddafi ddrwg yn bomio Benghazi yn racs, oedd yn profi fod angen ymyrraeth gwâr bomiau’r Gorllewin. Hyd yn oed yn yr oes hwn o gamerâu ar bob ffôn, Google Earth a lloeren sy’n gweld popeth o fry, ni chafwyd yr un dystiolaeth o’r ddinas, ond mi oedd geiriau William Hague yn ddigon gan y BBC. I gymharu, dyma Sirte ar ôl i fomiau’r Gorllewin achub y dref.

http://resources0.news.com.au/images/2011/10/23/1226174/477448-111024-sirte-damage.jpg

Wedi’r disodli gwelwyd Benghazi yn hynod o gyfan ar ôl i fomiau Ffrainc a Phrydain ac America ryddhau Libya o grafangau’r dyn dieflig oedd yn sicrhau iechyd ac addysg am ddim i bawb, arian i bob pâr priod ac i bob plentyn newydd anedig, sicrwydd o dŷ i bawb yn y wlad, oedd hefyd yn cael bod gyfranddalwyr yn niwydiant olew Libya.

Cafwyd digon ar y nonsens yna, roedd democratiaeth ar gyrraedd. Dyma’r BBC yn esbonio hynny wrth sôn am ymweliad Mr Hague a Benghazi ar droed yr achubiaeth fawr.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-13659852

Yma gwelir gwaith newydd BBC Media Action yn Libya sy’n esbonio eu bod am roi ar ddeall i’r Libiaid naïf sut bydd eu gwlad newydd yn gweithio. Y BBC fydd yn hyfforddi sianeli newyddion Libya o hyn ymlaen.

http://www.bbc.co.uk/mediaaction/where_we_work/middle_east/libya

Doedd CNN ddim yn rhy swil am ffugio adroddiadau o Libya ychwaith, yma yn smalio eu bod dan ymsodiad gan fyddin Gaddafi ddrwg http://www.youtube.com/watch?v=TPPzRWqljnY

Bahrain

Un wlad llawer mwy gormesol nag oedd Syria a Libya cyn y gwanwyn arabaidd honedig, ond sydd gyda’u holl fusnes arfau ac olew â’r ‘gorllewin’ yw Bahrain.

Yma gwelir eitem ar Russia Today yn amlinellu partneriaeth hynod amheus CNN a chyfundrefn Bahrain.

http://www.youtube.com/watch?v=CFDC7zmJgQg

Ac i leddfu pryderon y gwybodusion mai dim ond y Rwsiaid a’u propaganda sy’n meddwl y fath beth dyma erthygl gan Glenn Greenwald yn y Guardian yn manylu yr un fath, a sut mae CNN yn fusnes cyn pob dim arall.

http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/sep/04/cnn-business-state-sponsored-news

Yr wythnos nesaf bydd Hefin Jones yn pigo tylla’ yn newyddiadura’r BBC a CNN yn Irac, Venezuela, Iwerddon a Lloegr…