RSS

Golwg360

MwyCau 
Tommie Collins

Tommie Collins

Dyddiadur Taith Tommie

Cyhoeddwyd Medi 17, 2012 gan Chwaraeon Eraill.

Tagiau: Tommie Collins, Tour of Britain


Tommie Collins yn cyfweld y Cymro Owain Doull
Bu Tommie Collins, ar daith rownd Prydain wythnos diwethaf, yn dilyn a gohebu ar ras feics y Tour of Britain.

Dydd Llun – Knowsley

Am beth mae Parc  Knowsley ger  Lerpwl yn enwog? Anifeilaidd !  Rwy’n cofio ymweld  â’r parc pan oeddwn yn yr ysgol gynradd, mae’n chwip o ddiwrnod i’r teulu hefyd.

Heddiw, roeddwn  yn ôl ym Mharc Saffari Knowsley, i ohebu ar ddiwedd  ail gymal y Tour of Britain.

Nid rhyw ystafell high tech oedd gan y wasg, doedd dim brechdanau a prawns ar gael, ie – ystafell digon cyffredinol, tipyn gwahanol i’r byd pêl droed.  Roedd swyddogion y Tour yn gyfeillgar, ac roedd ymdrech lew gan Peter Hodges (swyddog y cyfryngau) i ynganu Golwg!

Roeddwn ymysg gohebwyr a ffotograffydd enwog y byd seiclo.  Richard Moore awdur In search of Robert Millar, Berni Gallacher, Rob Lampard, Matt Slater BBC a Peter Slater 5live.  Pawb yn gyfeillgar, ond yn amlwg yn adnabod ei gilydd, oeddwn yn dipyn o ddieithryn!

I wylio diwedd y ras oeddwn yn cael sefyll mewn ardal arbennig i’r wasg.  Mae’r ffotograffydd ar y ffordd yn wynebu’r seiclwyr, ger y podiwm mae’r wasg,  a gwylio diwedd y cymal ar sgrin deledu enfawr, mae sylwebydd yn herio’r dorf i greu sŵn.  Yndi, mae’n gyffrous.  Ar ôl i’r ras orffen ,mae’r enillwyr pob  crys yn cael eu gwobr, wedyn y cyfweliadau gyda Ned Boulting ITV yn cael blaenoriaeth, ond nhw sydd ar hawliau ynte!

Roedd rhaid chwerthin ar ôl cyfweliad Cavendish ddydd Mercher, pan oedd y wasg yn gwthio meicroffonau a ffonau symudol i wyneb Cav, roedden nhw fel anifeiliaid yn aros i gael eu bwydo.

Dydd Mercher- Blackpool

Mae llawlyfr y ras yn fanwl iawn. Digonedd o wybodaeth ac un o’r pethau mwyaf diddorol, yw rhestr  y gwobrau arian maen nhw’n cael am ennill.  Rhestrir y rhain mewn Ewros:

€ 3060 am ennill cymal

€ 1548 am ddod yn ail

€ 760 trydydd

A degfed i ugeinfed pob cymal yn cael  € 76 -  swm digon tila am seiclo’n galed am bedair awr!

Tasa rhywun am fynd i wylio cymal, mae’n brofiad da, oherwydd cewch gymysgu  â’r seiclwyr â’r criw, (heblaw un tîm) mae gwahanol fyd yn bodoli yn y byd seiclo hefyd.

Mi deithiais i Flackpool o Newcastle bore dydd Mercher, ac wrth groesi ‘r Penwynni (y Pennines) roedd y cwmwl du yn y pellter yn peri pryder i mi. Ac roeddwn yn iawn, wrth gyrraedd dinas y meddwyn, roedd gwynt a glaw yn llenwi’r awyr.

Bu pryder ymysg y trefnwyr gan y bu’n rhaid canslo’r cymal flwyddyn yn ôl. Ond, erbyn y prynhawn roedd yr haul yn gwenu ar y promenâd.  Enillodd Cav ar ôl i drên sky reoli diwedd y cymal – oedd, roedd yn gymal caled, gyda phyllau dŵr yn amlwg ar y ffordd.

Wrth deithio drwy Blackpool, meddyliais  pa mor lwcus ydyw i’n byw ym Mhorthmadog. Blackpool – na, nefyr, byth!   Siwrne i Stoke oedd ar yr agenda, yn barod ar gyfer cymal 5.


Y gŵr o Curaco - Marc De Maar
Dydd Iau – Stoke – on – Trent

Rydym yn cael yn difetha  gan harddwch Cymru.  Ond i raddau, mae gerddi Trentham mewn lleoliad godidog.  Tebyg i  Bortmeirion, ac o’n yn teimlo’n agos i adre, gydag  arwyddion Portmeirion ym mhob man, cartre’ siopa Portmeirion yw Stoke.

Rwy’n deall bod Sky yn hybu seiclo, ond mae’r hyn dwi ‘di weld yr wythnos hon, yn drist iawn.  I fod yn gwbl onest,  mae fel syrcas gydag ardal arbennig yn disgwyl eu bws  – bws iddyn nhw’n unig cofiwch.   Does dim golwg o’r seiclwyr tan ei bod yn amser i gofrestru.   Pam nad oes tipyn o gysylltiadau cyhoeddus a rhoi cofrodd i’r cefnogwyr neu arwyddo llofnod neu ddau?   Na, aros yn y bws maen nhw, ac mae hyn yn fy atgoffa  o’r byd bêl droed modern – bechod mawr.

Roedd llawer o’r newyddiadurwyr profiadol yn barnu’r tîm, am eu tactegau a’u hagwedd. Cau fy ngheg o’n i – dw i’n dysgu!

Roedd yn gymal eitha’ cyffrous.  Yr enwog Ivan Basso yn creu hafoc, ond dim nerth ar y diwedd, a Marc De Maar o’r Iseldiroedd yn cipio’r cymal.  Arhoswch, nid yr Iseldiroedd mae’n cynrychioli – neb llai na Curaco, oedd yn gyfweliad difyr iawn, ni feddyliais erioed, bydd seiclwr o Curaco yn ennill cymal mewn ras fawr!

Dydd Gwener – Trallwng

Siwrne o awr a hanner, ar ffordd mor wael â’r A470 o Stoke i Gastell Powys ger Trallwng!  Roedd llawer mwy o geir na llynedd.  Lleoliad hardd arall i ddechrau ras feics.

Roeddwn wedi trefnu, i gyfweld â’r seiclwr ifanc o Lanisien Owain Doull. Hawdd i gynnal cyfweliad, pan mae pawb wrth fws tîm Sky yn aros am gipolwg o’i harwyr.  Siom a gafwyd, roedd gan fod Brad ‘y mod’ â stumog ddrwg  – o ddifri?   Beth bynnag nid oedd yn arwyddo ar y podiwm y bore hwn.

Tybed a’i sefyllfa’i ffrind Cav yw’r broblem yn hytrach na stumog wael?   Mae’r stori’n dew na fydd Cav gyda Sky  yn 2013.

Pan oedd tîm Sky yn cuddio tu ôl i’w ffenestri du, mi gefais sgwrs â John Herety rheolwr tîm Rapha Condor.   Gŵr bonheddig ydy John -  mi wnes gwrdd ag o flwyddyn yn ôl, ac roedd yn fy nghofio. Digon i ddweud, a llawn gwybodaeth a pharch.  Nid yw’n genfigennus o gyllid Sky, ond wneud y gorau mae’n gallu.

Cred mai na ‘the have and the have nots yn y byd seiclo’.   Mae cyllid tîm sky yn hurt i gymharu â gweddill  y timau. Bu llawer o’r timau â cherbyd gwersylla, nid bws â phob cyfleustra modern.

Roedd yn gyfnod difyr yn dilyn y ras, diddorol dros ben.  Rhaid diolch i Golwg360 am drefnu’r achrediad, ac  i bawb y cwrddais am fod  mor gyfeillgar.

Sideburns a phornograffi beics!

Cyhoeddwyd Medi 9, 2012 gan Cymru.

Tagiau: Tour of Britain


Y beics yn eu holl ogoniant
Tommie Collins sy’n paratoi ar gyfer y Tour of Britain…

Rydw i wedi treulio’n rhan fwyaf o’m bywyd yn dilyn a gwylio pêl-droed.  Serch hynny, yn ddiweddar, mae fy niddordeb mewn seiclo wedi bod ar gynnydd.

Pam? Does gen i ddim ateb pendant, ac rwy’n gwylio’r Tour de France a’r ‘Grand Tours’ eraill erioed.

Efallai mai rhan o’r ateb yw bod y Tour of Britain wedi i ail sefydlu ers 2004 ac yn cynyddu mewn maint bob blwyddyn.

Yn 2011 cefais y cyfle i wylio dechrau cymal Cymru yn y Trallwng.

Roeddwn i wedi gwirioni – yn cael cymysgu â sêr y byd seiclo a chael gweld y beics drud i gyd. Pornograffi beics oeddwn i yn ei alw!

Yna, fis Gorffennaf diwethaf, fe es i Ffrainc i wylio’r Tour de France. Wrth adael diwedd y cymal oedd yn gorffen yn Pau, mi welon ni’r peirianwyr yn golchi’r beics.

Wrth gwrs roedd rhaid stopio a mynd i fusnesu, ac fe gawson ni groeso brwd. Mor wahanol i’r byd pêl-droed!

Gohebu

Yr wythnos yma, fe fydda i’n cael y fraint o ddilyn y Tour of Britain o amgylch Cymru a Lloegr, a hynny yn ohebydd ar ran Golwg.

Mae’n anodd gwybod beth i’w ddisgwyl, wrth i mi gymysgu â newyddiadurwyr a gohebwyr proffesiynol y byd seiclo.

Rwy’n nerfus wrth gwrs, ac er fy mod yn gwybod digon am y byd seiclo, cawn weld sut y bydd pethau’n mynd!

Rydw i wedi darllen llawlyfr y wasg yn fanwl, ac yn dilyn y trydar, i gael gwybod y diweddaraf am y timau, a phwy sy’n cystadlu.

Bydd y profiad yn un gwych, ac rwy’n siŵr o ddysgu llawer.

Mi fydd fy nhaith yn cychwyn bore ddydd Llun  ym mharc Knowsley ger Lerpwl, ac yn parhau yn Blackpool ddydd Mercher, ac i Stoke on Trent dydd Iau.

Yna dychwelyd yn ôl  i Gymru ddydd Gwener, i Gastell Powys ger y Trallwng.

Tybed faint o ‘sideburns’ wela’ i’r wythnos nesaf!

Etape Eryri 2012

Cyhoeddwyd Mehefin 19, 2012 gan Chwaraeon Eraill.

Tagiau: etape eryri, Tommie Collins


Tommie Collins fu’n cystadlu yn ras feicio Etape Eryri ddydd Sul. Dyma’i argraffiadau o’r ras…

Ie – blog am Sportive arall, ond y tro yma ar stepen fy nrws.   Fel arfer mae’n rhaid teithio i dde Cymru neu Loegr i gael cystadlu mewn Sportive – sef her ar feic.

Nid oeddwn am gystadlu i ddechrau am fod y gost yn £35.   Ond dyma ailfeddwl wedyn – wedi’r cyfan, nod y bobol oedd yn eu trefnu oedd ceisio denu pobol i’r ardal…a dim ond pris hanner sesh ydy £35!

Yn amlwg roedd pawb yn cadw llygad barcud ar y tywydd yn ystod yr wythnos flaenorol, a thrwy lwc doedd dim problem o gwbl â’r tywydd – heblaw am y gwynt cryf ar y Mignaint.

Roedd bosib i chi gofrestru yng Nghaernarfon ar y dydd Sadwrn, ac fe wnes gymryd yr opsiwn yma i arbed amser yn y bore.  Roedd y cofrestru yn hollol ddidrafferth a phawb yn barod i roi cyngor ac ateb unrhyw gwestiynau.

Gwely’n gynnar nos Sadwrn a chodi 05.30 yn y bore.   Parciais y car yn nhŷ fy ffrind a seiclo rhyw filltir i’r maes yn y Dre. Roedd yn brysur iawn yno a phawb i weld yn nerfus ond isio dechrau  dwi’n sicr.   Roedd problem gen i gan fod rhaid gwisgo helmed. Nid wyf yn hoffi gwisgo helmed gan ei bod fel popty ar fy mhen – peidiwch â fy marnu, nid yw’n gyfraith a dewis personol ydyw.


Y llinell ddechrau (llun: Tommie Collins)
Trefniadau da

Roedd Telor Iwan sy’n byw yng Nghaerdydd wedi dod yn ôl i’r gogledd i gystadlu am seiclo gyda mi, ac roedd Hefin Pugh o Borthmadog yn ymuno â ni hefyd.   Beth bynnag roedd Telor yn dipyn cryfach ar y diwrnod ac roedd Hefin yn mynd yn dda i feddwl nad oedd wedi seiclo’r pellter hyn o’r blaen.

Roedd tri phellter i’w ddewis, 49 bach – 76 canol a 103 mawr.  Chwarae teg -  dwi wedi cystadlu mewn ambell sportive dros y blynyddoedd ac roedd trefniadaeth Etape Eryri o’r safon uchaf.  Da iawn nhw a phawb oedd yn gwirfoddoli yn y llefydd diod a bwyd, a’r  stiwardiaid ar bob cyffordd. Nid oedd peryg o fynd ar goll.

Roedd y tri llwybr yn her, mi wnes orffen yr un mawr mewn 7 awr 43 munud -  yr amser seiclo oedd 7.02 ond am ryw reswm roeddwn wedi seiclo 106 milltir!

Roedd dau seiclwr proffesiynol o dîm Sky â’u rheolwr, sy’n wreiddiol o Ddeiniolen,  Dave Brailsford wedi cymryd rhan.

Ie diwrnod grêt, hwb arall i Ogledd Cymru a Sportive arall wedi ei gwblhau. Roedd 600 wedi cystadlu dw i’n sicr y bydd mwy yn 2013.

Coleman: y boi iawn?

Cyhoeddwyd Ionawr 25, 2012 gan Pêl-droed.

Tagiau: Chris Coleman, Raymond Verheijen, Tommie Collins


Chris Coleman (Llun: PA)
Tommie Collins sy’n rhoi ei farn ar reolwr newydd Cymru…

Felly mae’r aros ar ben, mae Chris Coleman wedi cael ei benodi’n rheolwr  tîm pêl droed Cymru.

Dim sypreis yn y diwedd, ond a oedd yna unrhyw un arall â chystal cymhwyster a Coleman i gymryd y swydd ar ôl y diweddar Gary Speed?

Oes, mae llawer o rwtsh a phethe anghywir wedi eu dweud gan lawer o bobol yn ddiweddar, ond nid gan Coleman.  Eto mae llawer wedi ei farnu am fethiannau yn ei yrfa fel rheolwr … cyn gorfod ymddiheuro ar ôl gwneud eu gwaith cartref go iawn.

Gyrfa go’ lew

Nid tîm â llond sach o bres oedd Fulham, ond llwyddodd Coleman i orffen yn y nawfed safle yn yr Uwch Gynghrair yn ei dymor cyntaf. Wedi hynny, gadawodd rhai o chwaraewyr gorau’r clwb – Van der Sar a Louis Saha y rhai amlycaf – a gyda hynny collwyd y momentwm yr oedd wedi ei adeiladu  yn y tymhorau blaenorol

Aeth ymlaen i reoli Real Sociedad yng Ngwlad y Basg.  Fe adawodd Sociedad  oherwydd nad oedd yn cydweld â gweledigaeth y llywydd Badiola – nid oedd ganddo record ddrwg yno cyn hynny cofiwch, a gadawodd y tîm yn y pumed safle yn y gynghrair.

Y methiant mwyaf mae pawb yn sôn amdano ydy ei amser gyda Coventry. Fy marn i ar hyn ydy nad oedd y clwb mewn cyflwr da pan ymunodd ac roedd wastad yn mynd i fod yn dalcen caled.

Chwarae teg iddo, yn lle eistedd mewn stiwdio foethus Sky, penderfynodd Coleman i bacio ei fagiau er mwyn wynebu her yng Ngwlad Groeg. Larissa oedd y tîm – nid un o gewri Groeg, ond clwb  oedd wedi ennill y gynghrair unwaith yn eu hanes. Wrth gwrs, fe ymddiswydded wythnos cyn cael ei gyhoeddi’n rheolwr newydd Cymru – cyd-ddigwyddiad ta be?

Sefyllfa anodd

Yn ei gynhadledd i’r wasg  gyntaf roedd Coleman yn hyderus, yn drawiadol – ond hefyd yn drist.  Mae mewn sefyllfa unigryw, anodd a bron yn amhosib.

Petai’n colli ei gêm gyntaf, beth fydd y farn? Ai ar Coleman fydd ar fai? Os mai blas buddugoliaeth fydd ar y gêm gyntaf, ai’r farn fydd mai tîm Speed oedd yn chwarae?  Bydd yr un cwestiynau’n codi os cawn rediad da yn y gemau rhagbrofol.

Mae’r Gymdeithas bêl-droed wedi aros yn ddistaw a dangos cryn dipyn o barch ers marwolaeth Speed.  Er hynny, mae’r chwaraewyr presennol, cyn chwaraewyr ac un rhan o’r tîm hyfforddi sef Raymond Verheijen wedi mynegi barn, ac wedi siarad yn gyhoeddus yn ddiweddar.

Tybed a ydy ‘Dutch Ray’ wedi siarad ei hun allan o’i swydd? Mae’n  trydar yn gyson ac mae’n amlwg nad yw’n plesio pawb. Mae Coleman wedi cyhoeddi ei fod wedi cael sgwrs â rhai chwaraewyr, ond heb gael cyfle i siarad â’r tîm hyfforddi i gyd eto.

Mae hefyd wedi dweud mai yn y cefndir fydd ei le yn ystod y gêm gyfeillgar yn erbyn Costa Rica fis nesaf.  Felly mae’n bosib mai aros bydd rhaid tan ar ôl y gêm, cyn i Coleman ddatgelu ei dîm hyfforddi terfynol.

Mae honiadau y bydd  Kit Symons, cyn chwaraewr Cymru, yn rhan o’i dim hyfforddi.  Mae Symons yn cael cryn hwyl yn hyfforddi gydag ieuenctid Fulham yn ddiweddar.

Gobeithio felly y bydd y wasg, a’r cefnogwyr yn dod ynghyd  i gefnogi Coleman yn ei swydd.

Dwi’n gobeithio y bydd Coleman a’r Gymdeithas  yn parhau â’u ‘roadshows’  ledled Cymru.

Gobeithio hefyd y bydd yn rhoi pwysau ar y chwaraewyr sy’n mynnu chwarae i dîm GB i newid eu meddwl a’u hagwedd.

Ac yn olaf, gobeithio y bydd y rheolwr newydd yn rhoi  rheswm i mi ymweld â Brasil yn 2014!

Tymor seiclo ar fin gorffen

Cyhoeddwyd Medi 26, 2011 gan .

Tagiau: Seiclo, stoke on trent, Tommie Collins


Tommie Collins
Roedd y ‘Tour of Britain’ yn llwyddiant ynghynt yn y mis, ac mae’r cwmni sy’n trefnu’r ras yn cynnig cyfle i seiclwyr fel fi gael y fraint o seiclo’r un cwrs a’r sêr.

Doeddwn i ddim yn gallu gwneud y cymal o’r Trallwng i Gaerffili ym mis Awst, oherwydd fy mod yn Ffrainc ar fy ngwyliau, ond ddoe roedd y cymal yn Stoke on Trent yn cael ei gynnal.

Roedd yr her ddoe yn 90 milltir, gan ddechrau yng ngerddi Trentham ger Stoke a gorffen yn yr un lle.  Ar bapur, nid oedd i’w weld  mor anodd a rhai eraill rwyf wedi ei wneud.  Roedd rhaid cychwyn yn gynnar o Port – 4.30am i ddechrau’r cymal am  8am.  Roeddwn wedi derbyn y pecyn cofrestru trwy’r post, felly, dim ond atodi’r  ‘timing chip’ (teclun amseru eletroneg) i’r beic oedd rhaid gwneud, a chychwyn mewn grwpiau o 40 gyda phedwar munud rhwng pob un.

Roedd y 30 milltir cyntaf yn eitha’ hawdd,  ond, wedyn dechreuodd yr hwyl! Drag hir ar ôl drag hir – maen nhw’n waeth nag elltydd byr serth.. ond dw i’n gwybod sut i ddioddef. Doedd y gwynt a’r glaw ddim yn helpu chwaith!

Mae rhaid dweud fod y trefniadau’n gampus. Roedd digonedd o fwyd a diod ym mhob gorsaf fwyd, roedd safon yr arwyddion yn wych, doedd dim gobaith o fynd ar goll!

Ar ôl gorffen roedd pasta poeth ar gael, ac yn sicr diwedd y ras oedd yr uchafbwynt! Roedd torf o bobol  y ddwy ochr, ac roedd y linell derfyn yn union fel yr un i’r seiclwyr proffesiynol.

Pan wnaeth y sêr daclo’r cymal yma, fe gymerodd  yr enillydd Lars Boom o’r Iseldiroedd 3 awr a 23 munud i’w chwblhau. Fe gymerais i 6 awr a 26 munud – sut ar y ddaear  maen nhw’n mynd ar y fath  sbîd?

Mae cymaint o’r ‘sportives’ ar y farchnad bellach, nid pob un sy’n rhoi gwerth eich pres i chi.  Dw i’n meddwl fod  £35 yn bris digon teg am y profiad ddoe – cost y rhan fwyaf o brofiadau tebyg ydy £25, ond ydach chi’n cael gwerth eich pres? Felly blwyddyn nesaf- os fyddwch chi’n ddigon dewr i fentro cystadlu mewn ‘sportive’, hwn ydy’r un dwi’n argymell.

Tommie Collins

Mt Ventoux: Cawr Provence

Cyhoeddwyd Awst 24, 2011 gan .

Tagiau: Beicio, Seiclo, Ventoux


Tommie Collins ar Ventoux
Mae Tommie Collins wedi bod yn seiclo i fyny mynydd uchaf Provence…

Ar y 9fed o Awst 2011 mi wnes ddathlu fy mhen-blwydd priodas arian.

Doedd dim awydd parti ar y wraig, ond roedd ganddi awydd mynd i Dubrovnik.

Beth am Provence, gofynnais? Mae’n ddigon tebyg – ac fe alla’i fynd â’r beic a seiclo Ventoux? Pam lai, meddai hi?

Mae seiclo’n boblogaidd iawn yn Ewrop; yn enwedig yn Ffrainc, Yr Eidal, Iseldiroedd a Gwlad Belg. Ac os ydych chi’n gwylio’r  Tour de France yn gyson, bydd yr enwau Alpe d’ Huez, Col de Galiber, Col de Tourmalet a Ventoux yn eithaf cyfarwydd.

Mae seiclo’r mynyddoedd yma yn uchelgais i filoedd o amaturaidd fel fi.

Roeddwn i’n ddigon ffodus i seiclo rhai o’r uchod yn 2006, gan ddechrau yn Llyn Geneva a gorffen ar gopa Alpe d’ Huez.

Ond doeddwn i erioed wedi seiclo’r Ventoux. Mae agosáu at hanner cant yn gwneud i rywun sylweddoli bod bywyd yn fyr, ac mae angen i ni gyflawni’n gobeithion  gyn gynted â phosib.

Mae tair ffordd o seiclo Ventoux, sef  cychwyn yn Sault (y ffordd hiraf ond hawsaf) cychwyn yn Malaucene (yr un pellter ac o Bedoin ond ddim mor serth) neu o gyfeiriad Bedoin. Yr olaf yw’r ffordd y mae’r Tour yn ei ddilyn.

Mae copa Ventoux yn 22 cilometr; 1902m; â graddiant o 9% ar gyfartaledd o Bedoin. 13.6 milltir i’r Cymro.

Roeddwn i wedi hedfan i Provence â’r beic mewn bag ar yr awyren (oedd yn boen) ddydd Mercher, a dydd Gwener oedd diwrnod yr her fawr.

Mi wnes i seiclo o Malaucene i Bedoin dros y Col de Madeline sydd 500m uwchben lefel y môr.

Dim ond cynhesu’r coes oedd hyn, ac wedyn i ffwrdd a fi.  I wneud pethau’n anoddach yn seicolegol mae carreg cilometr ar ochr y ffordd, gan ddangos pa mor serth yw pob cilometr.

Roedd y 3km cyntaf yn hawdd, ond ar ôl troi i’r chwith ar ôl pump km mae’n gwaethygu.  O 7km ymlaen tydi’r graddiant byth yn disgyn yn is na 7%.

Edrychais i ddim yn ôl o gwbl – na chwaith rhoi’r gorau i bedalu nes cyrraedd y copa. Fy nghyflymder i drwy’r goedwig oedd 4.8 m.y.a. ar gyfartaledd.

Fe gyrhaeddais i mewn 2 awr a 18 munud, sy’n amser digon parchus. Y record gan y beicwyr proffesiynol ydy 55.51 munud gan Iban Mayo o Wlad y Basg yn 2004.

Roedd hi fel ffair ar y copa: beicwyr yn tynnu llunia, ac mae’r olygfa’n  syfrdanol.  Mi wnes i ffonio’r wraig, a dweud bod y profiad yn wych. Roeddwn i wedi dioddef, ond pwy fyddai ddim? Mae pawb yn dioddef ar y Ventoux.

Gall unrhyw un seiclo’r Ventoux – gyda thipyn o ymarfer. Ac mae gen i fwy o barch i sêr y byd seiclo rŵan, ar ôl bod drwy’r felin fy hun…. y Pyrenees amdani flwyddyn nesaf!

Pot 6: Yr ymateb

Cyhoeddwyd Awst 10, 2011 gan .

Tagiau: Cwpan y Byd 2014, Pêl-droed Cymru


Ar ôl cael amser i ystyried y sefyllfa’n llawn, Tommie Collins sy’n ystyried gobeithio’n Cymru yng Ngrŵp rhagbrofol Cwpan y Byd 2014.

Fe allai wedi bod yn waeth. Fe wnaethom ni osgoi’r cewri yn do. Oes posib i Gymru ennill lle yn ffeinals Cwpan y Byd ym Mrasil 2014? Pam lai? 

Yng Ngrŵp A y glaniodd Cymru, ac yn ymuno â ni oedd, Macedonia, Gwlad Belg, Yr Alban, Croatia a Serbia.  Ydy – mae’r timau o’r Balkans yn dechnegol ar y cyfan, ond, does bosib y gwneith yr achlysur o fod yn gymdogion a gelynion weithio o’n plaid ni?

Mae Gwlad Belg yn dîm ifanc, llawn potensial, fel Cymru.  Ond, does gennym ni ddim byd i’w ofni. 

Rydan ni’n eithaf cyfarwydd â Serbia’n – colli dwy gêm wnaethon ni yng ngemau rhagbrofol Euro 2004, pan oedden nhw’n Serbia a Montenegro. Tydyn nhw ddim mor dda â hynny ar hyn o bryd cofiwch.

Croatia fydd y ffefrynnau, ac maen nhw’n dîm llawn sêr, ond eto, maen nhw wedi gweld eu dyddiau gwell o bosib?

Yr hen elyn – Yr Alban sy’n cyflwyno’r gwrthwynebiad lleol y tro yma. Fe wnaethon nhw roi cweir i Gymru’n ddiweddar yn Nulyn wrth gwrs a heb os, bydd yr hen gefnogwyr yn cofio Anfield 1977 a llaw Joe Jordan. 

Tydi Cymru erioed wedi herio Macedonia, ond mae ganddyn nhw seren enwog sy’n chwarae yn Serie A yr Eidal, Goran Pandev, a dwi’n sicr bod angen i ni roi parch iddyn nhw. Mae eu rheolwr newydd nhw’n siŵr o ychwanegu rhywfaint o sbeis i’r achlysur hefyd.

Dwi’n sicr y bydd Gary Speed a’i dîm hyfforddi’n gweithio’n galed i drefnu’r gemau mewn modd fydd yn fanteisiol i Gymru. Dwi’n sicr hefyd y byddwn ni’n gweld double header oddi cartref wrth i ni wynebu tair gwlad o’r Balkans.

Gobeithio na fydd y Gymdeithas bêl-droed yn cael eu temtio i symud y gemau i stadiwm y mileniwm, oherwydd bydd dim mantais yn hynny i Gymry.

Beth sy’n hollbwysig dros y misoedd nesa bod y chwaraewyr i gyd yn ymuno â’r garfan ar gyfer pob gêm, gan roi’r cyfle gorau i Gary Speed baratoi ar gyfer ei ymgyrch lawn gyntaf wrth y llyw.

Pot 6

Cyhoeddwyd Gorffennaf 28, 2011 gan Pêl-droed.

Tagiau: Cwpan y Byd 2014, Pêl-droed Cymru, Tommie Collins


Y cefnogwr pêl-droed bytholwyrdd, Tommie Collins sy’n bwrw’i fol am sefyllfa ddigalon ddiweddaraf pêl-droed Cymru.

Yn Rio de Janeiro nos Sadwrn – mae’r enwau’n cael eu tynnu o’r het ar gyfer gemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2014 … ac mae Cymru ar waelod y domen.

Na, tydan ni ddim hyd yn oed ym mhot 5 – mae’n tîm rhyngwladol ni’n swyddogol  yn waeth nag Ynysoedd y Faroe, sef un o’r timau gwaethaf yn Ewrop deng mlynedd yn ôl

Beth aeth o’i le i Gymru?  Mae pawb yn cofio tîm Sparky Hughes yn cael y rhediad gwych yna yng ngemau rhagbrofol ymgyrch 2004. Dechreuodd y rhediad gyda’r gêm fythgofiadwy honno’n Helsinki ym mis Medi 2002, ond eto, gorffen yn siomedig oedd ein hanes trwy golli yn erbyn Rwsia ar Stadiwm y Mileniwm yn 2003. 

Yn 1993 roedd Cymru mor uchel â safle 27 yn y byd – nawr rydan ni’n 112.

Be sy’n fy synnu fi ydy bod Norwy ym mhot 1! Ewch yn ôl ddim ond tair blynedd ac roeddem ni’n eu curo nhw o 3-0 ar y Cae Ras yn Wrecsam.

Felly nos Sadwrn – fe fydd cefnogwyr brwd Cymru yn aros i weld pwy gawn ni, wrth gwrs nawn byth ennill lle yn y ffeinals, ond o leiaf bydd ddim rhaid i ni fynd i San Marino eto.

Asesu’r Cwpan Cenhedloedd

Cyhoeddwyd Mehefin 7, 2011 gan .

Tagiau: Cwpan Cenhedloedd Carling, Pêl-droed Cymru


Nid oedd y gystadleuaeth yn llwyddiant ysgugol i dîm Gary Speed
Wedi i’r llwch setlo ar y gystadleuaeth, mae’r cefnogwr pêl-droed brwd, Tommie Collins, yn asesu llwyddiant Cwpan Cenhedloedd Carling yn ddiweddar. 

Dwi gofio pryd cafodd y gystadleuaeth yma ei chyhoeddi, roedd pawb yn bositif iawn ynglŷn â’r potensial. Y bwriad oedd ail-greu’r gemau rhyngwladol cartref ‘slawer dydd.

Ond gyda thorfeydd isel iawn yn bron i bob gêm, methiant llwyr oedd o mewn gwirionedd. 

Fe ddechreuodd ym mis Chwefror ac roedd bob gêm yn  cael eu chwarae yn stadiwm newydd sbon Aviva sef yr hen Landsdowne Road yn Nulyn. Ond y camgymeriad mawr o’r dechrau oedd dewis Iwerddon fel yr ‘host’ cyntaf.  Mae Iwerddon wastad wedi bod yn ddrytach na Phrydain, felly yn enwedig o ystyried y sefyllfa economaidd fregus fyd eang, doedd ddim gobaith i gefnogwyr deithio yn eu miloedd i Ddulyn.

Roedd problem arall wrth geisio rheoli cefnogwyr Gogledd Iwerddon yn y Weriniaeth.  Mae pawb yn gwybod nad oes llawer o gariad rhwng y ddwy wlad. Fe achoswyd trwbl gan y Gogleddwyr ym mis Chwefror wrth herio Yr Alban, ac erbyn mis Mai roedd y Gardai wedi gwneud eu penderfyniad – doedden nhw ddim isho eu gweld nhw yn Iwerddon. 

Fe wnaethon nhw deithio mewn bws wedi ei drefnu’n bwrpasol ar gyfer gêm yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. Ac yn anffodus oherwydd hyn mi benderfynodd cefnogwr y Gogledd droi eu cefn ar anthem genedlaethol y Weriniaeth. Roeddynt yn chwarae Cymru dridiau yn ddiweddarach a dim ond llond bws deithiodd. 

Wrth gwrs roedd y ‘Tartan army’ wedi dod yn eu miloedd, ond roedd llawer wedi troi eu cefn ar y gemau oherwydd y prisiau. 

O Gymru dim ond tua chant a hanner wnaeth fentro drosodd i’r tair gêm.

Roedd hyn yn bechod, yn fy marn i, mae ‘na botensial i’r gystadleuaeth o gael y fformat yn iawn.  Yn amlwg oedd y bwlch rhwng y gemau, yn enwedig rhwng Chwefror a Mai yn broblem, ac yna’r diffyg bwlch i Gymru ar gyfer y ddwy gêm olaf!

Un ateb ydy chwarae dwy gêm y diwrnod, efallai gydag un i ddechrau am 17.30 a’r llall am 20.00. Hefyd yn amlwg mae angen i’r tocynnau  fod yn rhatach – £15 i oedolyn a £5 i blentyn? A fyddai wedi bod yn well gyda Lloegr yn rhan o’r gystadleuaeth? Yn sicr, byddai pob gwlad wrth eu bodd yn eu curo nhw!

Tîm pêl-droed Cymru: Pwy fydd wrth y llyw yn 2011?

Cyhoeddwyd Rhagfyr 3, 2010 gan .

Tagiau: Chwaraeon, Pêl-droed

Erbyn y Nadolig fe fydd gan dîm pêl-droed Cymru reolwr newydd, ond o ba wlad ddaw o tybed? Tommie Collins sy’n ystyried y posibiliadau…

Ymysg yr rheini sy’n cael eu hystyried mae John Hartson, Ian Rush, Lawrie Sanchez, Bryan Flynn, Chris Coleman, a nawr, gŵr o Sweden…. na, peidiwch â phoeni, nid Sven ond Lars Lagerback.

Beth am fynd trwy’r rhestr un wrth un er mwyn asesu eu gobeithion:

•             Hartson – Dw i ddim yn siŵr, ond mae ganddo bresenoldeb cryf ac yn ennyn parch gan y chwaraewyr. Mae hefyd wedi  cael ei fathodyn hyfforddi bellach.

•             Rush – Mae’n gweithio i’r Gymdeithas Bêl-droed yn barod, ond ddim yn ddewis da i mi am nad yw wedi rheoli ers cyfnod diflas â Dinas Caer ddeng mlynedd yn ôl.

•             Sanchez – Gwerth rhoi cyfle iddo yn  fy marn i. Fe gafodd brofiad gwych efo Gogledd

Iwerddon gan wneud yn dda efo chwaraewyr o safon isel. Dyw e ddim yn cymryd unrhyw lol.

•             Flynn – Wedi methu ei gyfle mawr, tybed? Mae’r busnes o beidio dewis Bellamy yn y ddwy gêm ddiweddar wedi bod yn gamgymeriad mawr dwi’n meddwl.  Eto pe bai’r Gymdeithas wir ei eisiau o, pam ddim rhoi’r swydd iddo yn syth. Mae Flynn yn iawn yn ei le – sef yn rheoli’r timau ieuenctid.

•             Coleman – Pam ddim? Mae wedi cael profiad o reoli dramor yn Sbaen, ac wedi gwneud yn dda gyda Fulham. Dw i’n siŵr y byddai yn ennill parch y chwaraewyr hefyd.

•             Ond mae enw Lagerback bellach yn y pair. Mae wedi cael cyfnod gwych gyda Sweden gan fynd â nhw i rowndiau terfynol Cwpan y Byd a Phencampwriaeth Ewrop ar bob ymgais  dros y ddegawd ddiwethaf. Unigolyn sydd wedi bod yna ac wedi gwisgo’r crys T!

Heblaw am gyfnodau Mike Smith a Bobby Gould, Cymro sydd wedi bod wrth y llyw erioed, ac mae llawer yn meddwl bod rhaid cael Cymro i’n harwain. Mewn byd delfrydol  buaswn wrth fy modd, ond  ennill lle yng  Nghwpan y Byd neu ffeinals Pencampwriaethau Ewrop ydy’r dasg, ac os oes angen tramorwr y wneud y job honno yna grêt!

Beth am edrych nôl i’r gorffennol. Does gen i ddim cof o Dave Bowen, ond dwi’n cofio Mike England, a wnaeth  job iawn chwarae teg.  Yn Wrecsam oedd y mwyafrif o’r gemau bryd hynny a dwi’n cofio fy ewythr yn mynd â mi i’r Cae Ras sawl gwaith.

Buddugoliaeth fythgofiadwy oedd y gweir 4-1 gafodd Lloegr. Allai ddim anghofio’r daith gyntaf i’r Alban gyda fy mrawd – gêm gwpan y byd oedd hi, a dim gobaith gan Gymru oedd y farn gyffredinol.  Yng Nghymru bryd hynny doedd tafarndai ddim yn agor trwy’r dydd – mynd i Sir Feirionydd ar brynhawn  Sul o’n i am beint neu ddau. Felly roedd cael tafarn yn agored yng Nglasgow am ddeg y bore yn dipyn o sioc! Cwrw trwy’r dydd,  Rush yn sgorio,  Cymru yn ennill 1-0, cwrw trwy’r nos a cheg sych ar y trên adref.

Terry Yorath ydy’r rheolwr yr ydw i a llawer o gefnogwyr yr un oed a mi’n ei gofio orau mae’n siŵr, ac fe wnes i gwrdd â Yorath sawl gwaith. Ym Mhort wnes i gwrdd ag o gyntaf pan fuodd yn gwneud sesiwn ymarfer efo Clwb Port â chael cyfle am sgwrs yn y clwb wedyn. Yn Ostrava oedd yr ail achlysur. Mi es i westy’r chwaraewyr gan fod Mike Foster o Bort yn y garfan dan-21. Pan welodd o, codi ei law a dod draw am sgwrs wnaeth Yorath.

Yn anffodus, doedd ail gyfnod Mike Smith ddim yn llwyddiant ac wedyn fe gawsom ni Sais arall sef Bobby Gould. Am gymeriad, mwydrwn go iawn de! Atgof mwyaf pawb o Gould ydy’r ddadl efo Savage am daflu crys Maldini i’r bin – diffyg parch ta be.  Alla’i chwaith ddim anghofio’r gweir boenus 7-1 gan yr Iseldiroedd, efo Vinnie Jones yn gapten. Fe wnaeth y Manic Street Preachers hyd yn oed ganu cân “Bobby must go” i Gould, yn hytrach na’r fersiwn mwy adnabyddus ‘Everything must go”!  Ond fe gawsom un daith fythgofiadwy i Copenhagen dan arweiniad Gould, gan ennill 2-1 diolch i gôl wych gan Bellamy. Fe wnaethom ni ddathlu tan oriau man bore, a bu Gould yn arwr am noson. Ond, dyn  ecsentrig ydy Bobby hyd heddiw.

Mark Hughes – dyn sych ynteu ddyn meddylgar? Chwaraewr disglair dros ei wlad wrth gwrs, ond pawb yn anghofio iddo fethu’r gêm hollbwysig honno yn erbyn Rwmania yn 1993 oherwydd cerdyn melyn diangen mewn gêm flaenorol yn erbyn Cyprus. Fel rheolwr fe fethodd ei gyfle efo Cymru hefyd. Ar ôl canlyniad gwych ym Moscow yn gemau ail gyfle Ewro 2004 fe ddefnyddiodd yr un tactegau yn y gêm gartref – diniwed ta be? Felly doedd ddim dwywaith amdani a mynd oedd rhaid.

Mr Toshack…beth alla’i ddweud. Roeddwn i o blaid Tosh am gyfnod hir, ond erbyn y diwedd roeddwn wedi cael llond bol fel pawb arall. Alla’i ddim anghofio’r ddwy gêm yn erbyn Slofacia – gêm gartre gwarthus a colli 5-1 a’r ddau fab gyda mi. Tydi digalon ddim yn dechrau disgrifio’r teimlad – roedd hwn yn drobwynt yng nghefnogaeth y mab hŷn a tydi o heb fod mor ffyddlon i’w wlad ers hynny. Ac eto, mynd i  Slofacia ac ennill 5-2 diolch i berfformiad gwych gan Bellamy. Ond, roedd ‘na fwy o siom na hapusrwydd dan Tosh ac yn amlwg doedd dim parch gan y chwaraewyr tuag at Tosh.

Felly i grynhoi, Yorath ac England gafodd y gorau o’r garfan yn fy marn i. Dwi’n siŵr mai Giggs fyddai’r dewis cyntaf i’r Gymdeithas Bêl-droed, ond am y tro, bydd rhaid aros. Beth bynnag am y dyfalu, mewn tua phythefnos byddwn yn gwybod pwy fydd yn codi ein gobeithio ni nesaf (cyn eu chwalu maen siwr!).