RSS

Golwg360

MwyCau 
Barry Chips

Barry Chips

Bush yn llygad ei lle

Cyhoeddwyd Awst 22, 2014 gan Barry Chips.

Tagiau: Kate BushBarry Chips sy’n cytuno â sylwadau diweddaraf Kate Bush …

Un o’r myrdd anffodus bethau am y byd modern ydy ein methiant i fwynhau’r funud heb orfod tynnu llun, neu’n waeth fyth, hun-lun.

Bob tro fydda i’n gweld boi efo lens anferth yn cerdded strydoedd Caernarfon, yn clicio’n orffwyll ar ei gamera, yn cofnodi’r castell o gant a mil o wahanol onglau, fydda i’n meddwl: I be’? (Wel, na, i fod yn onest, fydda i’n meddwl: ‘Tw*t arall eto fyth’)

Ydy’r dynion yma – a dynion ydyn nhw gan amlaf (yr hirlens yn amlwg yn estyniad o rywbeth llawer iawn llai) … ia, ydy’r dynion yma yn mynd i’w cwrdd clwb camera ar ôl cyrraedd adra, ac yn taflunio cannoedd o luniau i gyd-fynd efo darlith faith am eu trip diweddara’…

“As you can see lads, this vertical view of the castle is taken from what is locally refered to as ‘Bogs Pool Street’, and is what one might see whilst resting on the railings, horizontally…”

Yr wythnos hon mae Kate Bush wedi gofyn i’w ffans beidio tynnu lluniau yn ei gigs, ond yn hytrach i fodloni ar fwynhau yr hyn sydd ganddi ar y llwyfan a “rhannu’r profiad”.

Amen i hynny…a rŵan, mwynhewch gyfunaid gwych o bop a ballet:

Cwymp Man U – Ffergi sydd ar fai

Cyhoeddwyd Rhagfyr 9, 2013 gan Pêl-droed.

Tagiau: David Moyes, Syr Alex Ferguson


Barry Chips sy’n pwyntio bys at frenin Old Trafford am feiau presennol y pencampwyr…

Druan o David Moyes! Ychydig fisoedd fewn i’w swydd newydd, ac mae ffans Man U am ei roi mewn tacsi i’r tywyllwch.

Ond byddwch yn onest, chwi gefnogwyr Cochion Manceinion, rydan ni gyd yn gwybod pwy sydd ar fai am sgwad truenus presennol y clwb…

Dros y blynyddoedd diweddar mae Ffergi wedi methu dod o hyd i’r Roy Blîn newydd, gan brynu fflops niferus megis Eric Djemba Djemba, Kleberson ac Anderson.


Methu fu ei hanes wrth ganfod Paul SGôls newydd hefyd, a bu’n rhaid dandwn y cochyn o’i ymddeoliad y tymor diwetha’ er mwyn sicrhau’r bencampwriaeth.

Ydy, mae’n wyrth/warth fod Ffergi wedi ennill y Prem efo’r tîm sala’ fu gan Man U ers dyddiau Danny Wallace a Pheter Davenport…ond y Sgotyn Trwyngoch sydd ar fai am adael i ganol cae Man U ddirywio i’r fath raddau.

Meddyliwch mewn difrif calon, Phil ‘yr asyn’ Jones a Tom ‘not so’ Cleverly oedd yr unig ddau ar gael i chwarae ynghanol cae Man U ddydd Sadwrn!


David Moyes (Jason Gulledge CCA2.0)
Er mwyn ennill y Prem a gorffen ei yrfa ar ben y domen, fe lynodd Ffergi at ddoniau’r hen feistri Sgôls a Giggs…petae o wedi trafferthu datblygu talent newydd, ni fyddai’r clwb yn y picil presennol.

Ond ewadd, rhaid diolch i Ffergi hefyd. Arhosom yn hir iawn i weld gwepiau surion ar derasau Yr Hen Draffordd!

Sŵnami – methu stopio gwrando

Cyhoeddwyd Hydref 4, 2013 gan Roc a Phop.


Bob hyn a hyn mae band yn creu darn o waith sy’n bwydo fy enaid.

Casgliad o ganeuon sy’n gorfod cael eu chwarae drosodd a throsodd, eto ag eto ag eto…taswn i’n cael punt am bob tro dw i wedi gwrando ar Greatest Hits Queen neu Rumours Fleetwood Mac, mi fedrwn ymddeol fory nesa’ a phesgi’n braf ar y bywyd bras.

Y casgliad diweddara’ i fy nharo oddi ar fy echel a throi fy myd bach ben i waered ydy dim byd llai nag E.P. gan fand ifanc o Ddolgellau.

Mae Du a Gwyn gan Sŵnami wedi sleifio drwy ‘nhwll clust a meddiannu fy mrên…

Golchi llestri, sgwennu stori, rhoi trefn ar yr ailgylchu, chwarae ffwtbol – roedd yn rhaid gwneud yr rhain oll i gyfeiliant Sŵnami neithiwr.

Dim ond ar adegau prin fel hyn, ar ôl darganfod miwsig newydd hollol, hollol gyfareddol, dw i’n cofio grym a gafael y gerddoriaeth roc.

Diolch, Sŵnami, am fy atgoffa.

Mama Mia!

Cyhoeddwyd Mawrth 4, 2013 gan Roc a Phop.

Tagiau: gwenno, gwobrau'r selar, Y Pencadlys


Y Pencadlys yn Neuadd Hendre nos Sadwrn (llun gan Vaughan Hughes)
Barry Chips fu yn Noson Wobrau’r Selar yn Neuadd Hendre ger Bangor nos Sadwrn.

Mama Mia! Mae gan y Sin Roc Gymraeg Sdalwyn Eidalaidd newydd i’w drysori!!!

Doffiaf fy nghap i Don Owain Schiavone – roedd noson gwobrau’r Selar yn glamp o achlysur.

Ond nid y Don Sgif oedd yr unig Gymro o dras Eidalaidd i wneud argraff arna i ar y noson.

Dyn 35 oed o Fangor ydy Y Pencadlys. Dyn golygus gyda gwaed Eidalaidd a Chymraeg yn byrlymu yn ei wythiennau.

Ac mae’r  bwrlwm hwnnw wedi ei adlewyrchu yn ei gerddoriaeth ddawns unigryw, sy’n gyfuniad o ffraethineb a dial fel rasal.

Mae fy record gyda cherddoriaeth fel hyn yn eitha’ pathetig.  Ar binsh medraf fodio fy nghasgliad o gryno ddisgiau a brolio fy mod yn mwynhau’r tawelwch gyda Depeche Mode, yn cael ambell ddydd Llun glas efo New Order, ac yn rheibio roc a rôl efo Mylo…ac mae gen i gasgliad o ganeuon mwya’ poblogaidd Madonna.

Cyfareddol

Ond ar ôl gweld Y Pencadlys yn fyw nos Sadwrn ar lwyfan Nyth yng ngwobrau’r Selar, rydw i wedi fy nghyfareddu. A tydi peth felly ddim yn digwydd yn aml i un 37 oed sy’n teimlo fel hen vampire cant oed mewn gigs, yn sugno ar faeth yr ifanc. Ond be fedra i ddweud? Dw i ddim yn fodlon smalio licio golff a siarad am geir…

Mae caneuon Y Pencadlys yn ddiddorol, efo rhywbeth i’w ddweud mewn byr o eiriau. Cynnil ac awgrymog, briwsionyn blasus yn ehangu gorwelion y dychymig. Fel pob celf gwerth ei halen am wn i. (A thydw i erioed wedi bod i Oriel Mostyn, felly dw i’n bell o fod yn arbenigwr ar gelf).

Ond yn fyw, mae’n deg rhaffu ystrydebau ac adrodd bod Y Pencadlys yn mynd a’r caneuon i’r lefel nesaf, sawl warp speed yn gyflymach.

Mae’n adeiladu ei ganeuon electronig yn araf, gyda bît cadarn yn gyrru’r gân yn ei blaen, a haenau o synnau newydd yn cael eu hychwanegu i greu’r gacan gerddorol fwya’ blasus ers i gogydd Elvis ddefnyddio byrgyrs wiwerod i wneud treiffl i’r Un Tew.

Perfformans

I ychwanegu at y wledd glywedol, mae’r Pencadlys yn rhoi i ni berfformiad gweledol. Ar y noson roedd wedi ei wysgo yn lifrau’r dyn cadw gwennyn meirch, a phan gododd fwg y dry ice gerfydd ei draed, roedd yn diflannu i bob pwrpas, gyda dim ond ei fop o wallt du hynod Eidalaidd yn dod i’r golwg wrth iddo amrywio’i lais rhwng ffalseto a chanu cyhyrog oedd yn ymylu ar fod yn operatig, i’r clustiau hyn. Meddyliwch am Andy Garcia yn The Godfather Rhan Tri. Ydy, mae o mor flasus a hynny.

Pwy feddylia y medra dyn yn twidlo nobiau ar focs sŵn mewn wansi gwyn ddal sylw cyhyd?

Newyddion da

Mae yna ddiffyg caneuon pop Cymraeg diddorol efo ‘hwcs’ iddyn nhw. Ond mae’r bwlch ar fin cael ei lenwi.

Cyn Y Pencadlys ar lwyfan Nyth, cafwyd perfformiad llawn cytganiadau bachog gan Gwenno Saunders. Fel Yr Hanner Eidalwr, roedd hi’n cyfuno’r canu efo’r nob-dwidlo yn ddeheuig.

Mentraf ddweud ei bod wedi aeddfedu fel cerddor, ac mae ganddi’r ddawn brin honno o dynnu’r gynulleidfa i mewn i’r perfformiad. Rwy’n edrych ymlaen i wrando ar ei chaneuon eto’n  fwy astud, i weld a ydyn nhw’r perlau pop perffaith wnaeth fy machu ar y noson…mae yna rywbeth am synnau electronig wedi eu cyfuno efo bît cadarn sy’n amhosib i’w ddisgrifio mewn geiriau, a dyna pam fedra i ond argymell eich bod yn gwglo’r bobol yma ac yn gwrando dros eich hun. Ond nid yw hynny’n ddigon ychwaith, mae’n rhaid i chi fynd i weld y bobol yma’n fyw i gael syniad go-iawn o’u dawn.

Rhai eraill

Medrid bod wedi trefnu amseru’r bandiau’n well, fel bod Gai Toms yn canu tra’r oedd band y llwyfan arall yn setio fyny, yn hytrach nag yn cystadlu efo sŵn Sŵnami. Ac eto, cafwyd set ragorol gan Gai, efallai am ei fod yn ryw ymgorffori sefyllfa’r Cymry Cymraeg. Roedd ei frwydr yn erbyn cael ei foddi gan y sain o’r llwyfan arall, yn ryw ddrych o frwydr lleiafrif sydd ar erchwyn y dibyn, ond yn gwrthod ildio i’r llif.

Ond yn ei chyfanrwydd, noson arobryn Cariad x

Zombies ar yr ynys

Cyhoeddwyd Chwefror 20, 2013 gan .


Ryan Kift
Mae ffilm gynta’ Ryan ‘kinky’ Kift yn ymdrech dda, yn ôl un a fu’n ei gweld ym Mhrifysgol Bangor neithiwr, lle’r oedd hi’n cael ei dangos gan griw’r prosiect Pontio…

Mae hanes creu’r ffilm Zombies from Ireland yn haeddu rhaglen ddogfen awr y hyd ynddi ei hun.

Fe lwyddodd Ryan Kify i ddenu’r holl actorion i gymryd rhan yn ei ffilm trwy ei dudalen facebook, a chael pawb ar y set i weithio am ddim.

Seren y sioe ar y sgrîn yw ei gariad, Siân Davies. Ei golygfa gora’ yw pan mae hi’n sylweddoli ei bod yn troi’n zombie – un o’r meirw byw – tra’n edrych ar ei hwyneb mewn drych car.

Mae ei sgrechfeydd wrth iddi fyseddu ei boch a phlicio’r croen oddi ar ei hwyneb, yn ddigon i godi blew eich pen. Iasoer.

Troi’n zombie!

Fedar rywun ddim peidio ond meddwl: ‘Mae troi’n zombie yn brofiad reit annifyr ar y cyfan’.

Ond mae seren arall i gael hefyd, sef yr hogan golur, Anwen Peters.

Mae hon wedi cyflawni gwyrthiau trwy gymysgu iau mochyn o Morrisons Bangor Uchaf gyda gwaed ffug i greu cnawd coch credadwy.

Mewn un olygfa gofiadwy yn y goedwig ger traeth Llanddwyn, mae zombie yn ymosod ar Penny Davies (mam y brif actores) ac yn cnoi ei bol nes bod ei thu mewn ‘ar y tu allan’, fel petae.

Dyma’r math o ‘zom-com’ mae Ryan Kift wedi creu – cyfle i chwerthin yn iach ar ddigwyddiadau afiach.

Ôl-fflachiadau

Ni fydd neb sy’n gyfarwydd â rhai o ganeuon Kifty – ‘Porn Cinema’ ac ‘Interview With a Porn Star’ – yn synnu o glywed fod y cyfarwyddwr hefyd yn defnyddio’r ffilm yn blatfform i wyntyllu ei ochr kinky.

Mewn cyfres o ôl-fflachiadau fe welwn ei gariad Siân Davies yn dawnsio mewn nics a bra, yn pleseru un o angylion uffern ac yn sefyll yn hanner noeth dan raeadr.

Ond yr olygfa orau o ddigon, mewn ffilm sy’n cymryd ei hamser i gynhesu i fyny (sy’n ddigon teg – dyma ydy ffilm gynta’ Ryan Kift wedi’r cwbwl, ac mae’n naturiol ei fod yn cymryd ei amser i ffeindio’i draed ar ddechrau’r ffilmio.

Fel mae’n dweud ei hun mewn cyfweliad gwych, gonest a doniol ar ddiwedd y rhaglen: “Fues i erioed i film school!”) …ond ia, yr olygfa orau o ddigon ydy’r un olaf.

Y diweddglo

Diweddglo’r ffilm, wedi i’r zombies Gwyddelig reibio drwy Ynys Môn fel pla o locustiaid, ydy eu dangos nhw’n anelu am y tir mawr ac yn croesi Bont Borth.

Mae’r hanes tu ôl i ffilmio’r olygfa hon yn crisialu’n berffaith holl ethos y prosiect.

Fe roddodd Ryan Kift wahoddiad facebook i unrhyw un oedd eisiau, i droi fyny ym maes parcio siop posh Waitrose am dri ar fore Sul.

Yr unig amod oedd eu bod wedi gwysgo fel zombies, ac yn fodlon actio’r fyddin farw yn croesi am y tir mawr.

Byddin o gant

Bron i Kift golli deigryn, a hynny am y tro cyntaf ers 15 mlynedd, pan welodd bod dros gant wedi troi fyny yn y maes parcio ar gyfer y ffilmio.

Ac mae’r olygfa olaf yma, y fyddin zombie yn croesi’r bont wrth iddi wawrio, yn hollol, hollol wych.

Da iawn pawb, llongyfarchiadau x

Gwario 0.2% ar y Gymraeg

Cyhoeddwyd Chwefror 8, 2013 gan Iaith.


“Wrth gwrs fod gan Lywodraeth Cymru arian i’w wario.”

Dyna eiriau Meirion Prys Jones wrtha i fore Mawrth, wrth iddo ddadlau dros wario mwy o arian ar achub yr iaith.

Mae’r Llywodraeth yn gwario 180 miliwn y flwyddyn yng Ngwlad y Basg, meddai, a chanlyniad hynny yw twf aruthrol gydag 80% o blant wyth i naw oed yn medru’r Fasgeg.

Cymharu’n sâl mae’r hyn sy’n cael ei wario gan Lywodraeth Cymru ar y Gymraeg, meddai, sef £25 miliwn y flwyddyn.

Ar y pryd fy default setting newyddiadurol oedd ‘mae pres yn dynn a’r pwrs cyhoeddus yn crebachu fel cerrig Scott yn yr Antarctig’.

Gydag ysbytai yn cau a gweithwyr cynghorau sir yn wynebu’r clwt – ond nid bosus y cynghorau, atolwg, maen nhw’n cael codiadau cyflog – roedd hi’n anodd gen i ddychmygu Llywodraeth Cymru yn gwario mwy ar y Gymraeg.

Ond wele drannoeth gyhoeddiad dim byd llai na syfrdanol gan Leighton Andrews, y Gweinidog yn Llywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldeb am y Gymraeg.

Roedd yn taflu £20,000 at sicrhau dyfodol gŵyl undydd yng Nghaerdydd sy’n hyrwyddo’r iaith yn y brifddinas.

A dyma ddechrau meddwl: ‘Os oes gan Leighton £20,000 i’w daflu ar Dafwyl, faint yn fwy o bres sy’n llechu yn ei bot?’

Gyda chyhoeddiad Leighton, nid oedd geiriau Meirion Prys Jones yn swnio’n naïf o gwbwl.

Do the Math, fel mae’r Ianc mor hoff o’i ddweud….

0.2 % ydy’r ganran o gyllideb Llywodraeth Cymru sy’n cael ei wario ar y Gymraeg – £25 miliwn o’r £14.8 biliwn sydd ar gael eleni.

O ddal ati i wario fel hyn, fe fydd y Gymraeg yn parhau i ymlwybro’n llafurus i’w bedd, medd Meirion Prys Jones.

Y gamp i garedigion yr iaith fydd perswadio Leighton bod angen iddo fynd i’r pwrs cyhoeddus dros yr heniaith.

Mae o eisoes wedi profi’r wythnos hon ei fod o’n barod i wario ar gefnogi’r Gymraeg, felly ddyla hi ddim bod yn rhy anodd cael y maen i’r wal…

Steddfod: teithio neu beidio?

Cyhoeddwyd Hydref 5, 2012 gan .


Daeth y pwt bach yma i’r fei yng ngholofn olygyddol rhifyn Awst 23 o gylchgrawn Golwg. Meiddiaf ddweud ei fod yn parhau’n lled berthnasol yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Leighton yr wythnos hon ei fod am i griw ystyried ambell safle parhaol i’r Brifwyl…

Swigan y Steddfod

Cwestiwn oesol y Steddfod: teithio neu beidio?

Y ddadl dros deithio yw rhoi’r cyfle i ‘Gymreigio’ ambell ardal a chyfle i Steddfodwyr ddod i adnabod cornel gudd o Gymru.

Dyna nod sy’n ddigon clodwiw, ond ydy hynny’n digwydd go-iawn erbyn hyn?

Yr argraff o Steddfod Bro Morgannwg oedd fod pawb yn hapus i gasglu ger amryfal fariau’r Maes a mwynhau’r bandiau ar y llwyfan roc anferth.

Doedd dim byd yn bod ar hynny, ond wrth deithio i Lanilltud Fawr ar y Sadwrn olaf roedd hi’n amlwg nad oedd y Steddfod yn cyffwrdd bron ddim â’r lle.

Roedd yr hoelion wyth yn y clwb rygbi ar gyfer perfformiad nwydwyllt Jess, ond roedd y mwyafrif llethol yn dal i fod ar y safle swyddogol yn mwynhau Maes B.

Os ydy pawb am aros yn eu hunfan i gael popeth ar un safle, o’r cystadlu arferol i’r meddwi a’r malu awyr tan oriau mân y bore, be’ ydy pwynt Steddfodol symudol?

Oni ddylid cael safle parhaol sy’n weddoll gyfleus i bawb?

O gofio tirwedd ein gwlad a’i lonydd uffernol, mae’r Bala cytsal lle ag unman i osod y babell binc yn barhaol.

Fel mae Al Tŷ Coch yn ei ddweud yn Golwg yr wythnos hon am y dref lle mae’n gynghorydd diwyd: “Rydan ni’n tynnu pobol ddiarth o’r arfordir, o’r Gororau, o Glwyd, o Sir Fôn. Mae’r Bala yma’n ganolig; ryw awr ydach chi o’r Bala o boblogaeth eitha’ sylweddol.”

Ac mae’r ardal hon o Gymru, gyda’i golygfeydd godidog a’i gweithgareddau chwaraeon amgen, yn cynnig rhywbeth i’r rheiny sy’n fwy o fois am y canŵ na chynghannedd.

Ymhellach, wrth ymateb i fygythiad i 120 o swyddi mewn becws yn Y Bala roedd cynghorydd lleol yn galw am gefnogaeth i economi’r ardal.

“Mae’r bygythiadau yma i’r swyddi yn Cake Crew wedi dangos pa mor fregus ydi cyfleoedd cyflogaeth yn yr ardal yma,” meddai Dilwyn Morgan.

Mae’n ffasiynol ers blynyddoedd ymysg ymgyrchwyr iaith i alw am symud swyddi S4C a Chomisiynydd y Gymraeg i’r Fro Gymraeg.

Ond faint o hwb fyddai sefydlu’r Brifwyl yn Y Bala yn barhaol i ddyfodol un o’r ardaloedd sy’n asgwrn cefn i’r iaith Gymraeg?

BAFTA Cymru – testun dathlu?

Cyhoeddwyd Medi 7, 2012 gan .


Cyflwynydd y BAFTAS Cymreig
Mae yna noson wobrwyo wych yng Nghaerdydd ddiwedd y mis, efo Alex Jones Hip neu Sgip yn comperio’r noson…

Na, fydda i ddim yn talu £75 am docyn i fynd i weld cyfryngis yn llongyfarch ei gilydd ddiwedd y mis. Ofiysli…

Ond ys gwn i faint o’r rhai hynny fydd bresennol, fydd wedi talu am eu tocyn eu hunain?

O gofio’r hit i gyllidebau’r BBC (rhewi’r drwydded = 16% yn llai o arian mewn termau real, + gorfod talu am y rhan fwyaf o S4C) a’r crebachu ciaidd ar bwrs S4C (gostyngiad o rywle rhwng 24 a 36%, yn dibynnu efo pwy’r ydach chi’n siarad) a oes yna bres ar ôl yn y citi i dalu am ffri-bi?

Mewn bywyd blaenorol roeddwn gyfryngi, ond ches i erioed fy machau ar y tocynnau am ddim i’r nosweithiau BAFTA. Dim bo fi wedi suro ynte Cariad!

O gofio mai arian cyhoeddus sy’n cynnal y BBC ac S4C, mi fydda hi’n rhesymol gofyn faint maen nhw’n wario ar docyns BAFTA.

Aeth Jamie i’r jêl…

Ond â difrifoli rhyw gymaint, aeth Jamie i’r jêl dros S4C – fydd o’n un o westeion arbennig bwrdd corfforaethol y Sianel?

‘Bwyd yn y BAFTAs i Bevan’ – mi fydda fo’n bennawd bachog ac yn good pr i’r Sianel sy’n ‘calon cenedl’.

Stori’r Cymry

Yn yr adroddiad blynyddol diwetha’ roedd BBC Cymru yn brolio fod dros 300,000 wedi gwylio rhaglen The Story Of Wales Huw Edwards – yr ail raglen fwya’ poblogaidd gan y BBC yng Nghymru, a honno wedi ei gwneud yma yng Nghymru.

O gofio ein bod yn byw mewn gwlad o dros dair miliwn o bobol, ydy’r ffaith fod 10% ohonyn nhw wedi gwylio The Story Of Wales yn destun dathliad?

Ffordd arall o edrych arni ydy dweud bod 90% o’r Cymry heb wylio un o raglenni mwya’ poblogaidd BBC Cymru y llynedd…hmmmm.

Giggs y bradwr? Bale yw’r broblem

Cyhoeddwyd Mehefin 29, 2012 gan Pêl-droed.

Tagiau: Gareth Bale


Maen nhw’n trydar fod Ryan wedi bradychu Cymru trwy gytuno mor rhadlon i chwarae i dîm GB.

Ac yntau wedi rhoi’r gorau i chwarae dros ei wlad ers blynyddoedd lawer er mwyn ymestyn ei yrfa gyda Man U, mae’n hawdd deall siom cefnogwyr Cymru.

Ac wrth gwrs mi fyddai’n dal i gerdded fewn i dîm Chris Coleman ac yn gaffaeliad gwiw ar gyfer yr ymdrech i gyrraedd Cwpan y Byd Brasil yn 2014.

Wrth chwilio am gyd-destun, ystyriwch y sgrechian ym mhapurau Llundain petae Paul Scholes wedi cytuno i chwarae dros Brydain, ac yntau wedi gwrthod y cynnig i ddychwelyd i rengoedd Lloegr ar gyfer Ewro 2012.

Paul Scholes yw’r unig faestro canol cae sy’ gan y Saeson, yn chwarae rôl Pirlo’n ddeheuig, felly mi fyddai’n cryfhau eu tîm…ond nid yw’n agos at fod mor bwysig i Loegr ag y byddai Ryan Giggs i Gymru.

Anghofiwch Ryan, dyma’r broblem

Ond yr hyn ddylen ni boeni amdano go-iawn yw effaith chwarae’n yr Olympics ar y chwaraewyr hynny sydd eisiau chwarae i Gymru.

Sut siap fydd ar Gareth Bale fis Medi, os fydd tîm GB wedi cyrraedd y rownd derfynol, ac yntau wedi ymdrechu’n galed?

Nid oes angen bod yn Einstein, Arthur Picton na hyd yn oed Walter Tomos i ddeall bod Cymru’n dîm rhech heb Bale.

Beth os yw’r gwibiwr yn brifo yn y Gemau Olympaidd?

Fe all ein gobeithion o ganlyniadau da yn y gemau rhagbrofol cyntaf yn erbyn Gwlad Belg a Serbia fod drosodd cyn y gic gyntaf.

Ac i rwbio halen yn y briw, mae Aaron Ramsay a’r bythol anafiedig Craig Bellamy yng ngharfan GB hefyd.

Sut siap fydd ar ben-glin Bellers ar ôl yr Olympics?

Byddai medal aur i fynd efo’r tatŵ Owain Glyndŵr yn edrych yn neis, sbo.

Ond mewn difrif calon, twrnament ceiniog a dimau ydy pêl-droed Olympaidd.

Mynd i Gwpan y Byd ym Mrasil, dyna ydy breuddwyd pob pêl-droediwr gwerth ei halen.

Socsan i’r Saeson?

Cyhoeddwyd Mehefin 15, 2012 gan Pêl-droed.


Fe gawson nhw un shot ar ôl gôl yn eu gêm ddiwetha’ yn erbyn Ffrainc, cyn gorfod amddiffyn am eu bywydau.

Ac nid ydyn nhw erioed wedi curo’u gwrthwynebwyr heno mewn twrnament o bwys.

Ond er hynny mae capten y Saeson yn dweud ei fod yn rhagweld ‘buddugoliaeth dda’ yn erbyn Sweden.

Yn ôl Steven Gerrard nid yw’r Swedeniaid yn ymdopi’n rhy dda gyda chroesiadau o’r esgyll i’r blwch cosbi.

Cyn i neb ruthro i gyhuddo’r blogiwr o ladd ar bopeth San Siorsaidd o ran sbeit, gadewch i ni gofio bod y Sacsoniaid wedi cael timau rhagorol yn y gorffennol.

Cofiwn yn iawn Ingland Bobby Robson yn dod o fewn trwch blewyn i guro Archentina Maradonna yn 1986, yn rownd wyth olaf Cwpan y Byd ym Mecsico.

Petae Lineker wedi medru cyrraedd croesiad John Barnes i unioni’r sgôr, teg dweud y byddan nhw fwy na thebyg wedi camu ymlaen i orchfygu’r Arjis yn yr amser ychwaengol  a chael shot dda o godi’r tlws eto am y tro cyntaf ers 1966.

A tasa’r Hand of God felltigedig yna heb ddod i’r adwy yn yr hanner cyntaf…bechod!

Ond mae’r tîm presennol yn un sobor o stiff a diddychymig, a rhaid rhagweld na ddaw’r fuddugoliaeth rwydd y sonia Stevie G amdani.

A ninnau dan don dabloid gyson o straeon pro-Ingland sy’ mor hoff o frolio Wayne Rooney i’r cymylau, beth am berspectif un sydd â’i draed ar y ddaear?

Dyma sydd gan un o gyn-chwaraewyr Sweden, Jonas Thern, i’w ddweud:

“Yn ôl pob tebyg yr oll oedd angen i danio syniad y Saeson eu bod nhw ben ag ysgwydd yn well nag unrhyw wlad arall yn y byd am chwarae pêl-droed, oedd un shot at gôl mewn 90 munud o chwarae yn erbyn Ffrainc.

“Mi ddywedes i cyn cychwyn ffeinals Euro 2012 y byddai Sweden yn curo Lloegr, ac rwy’n parhau o’r farn honno er gwaetha’ perfformiad erchyll Sweden yn erbyn yr Wcraen.”